Selecteer een pagina

Provinciale Statenverkiezingen 2019

JEZUS LEEFT gaat de Provinciale Statenverkiezingen 2019 in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details !! Het gaat erom te regeren zoals JEZUS het wil.

Stem op JEZUS LEEFT in:

Flevoland: Maurits Jan Westhoven
Gelderland: Jan van Leeuwen
Zuid Holland: Florens van der Spek

Programma’s Provinciale Statenverkiezingen

20 maart 2019

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Flevoland | Maurits Jan Westhoven

 

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?
Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

Weet je dat er vaak besluiten genomen worden tegen de wil van de inwoners?
Daarom bij grote beslissingen een bindend referendum houden

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?
Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?
Daarom abortusklinieken sluiten.

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?
Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of armen, of buitenlanders.

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?
Daarom drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?
Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?
Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?
Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?
Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons ziek maken?
Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

Weet je dat het voor veel mensen met een minimum inkomen, de premie voor hun ziektekostenverzekering relatief erg hoog is?
Daarom moet de provincie voor die mensen de premie gaan betalen.

Weet je dat gezinnen die van één inkomen rond moeten komen het vaak heel moeilijk hebben?
Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

Weet je dat je tot je 65e belasting betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?
Daarom voor AOW’ers gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

Weet je dat er steeds meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?
Daarom moeten er veel minder regels en daarmee minder ambtenaren komen. Ook moeten slecht functionerende ambtenaren ontslagen kunnen worden.

Weet je dat de Floriade de burger veel geld gaat kosten?
Wij willen niet dat er belastinggeld hieraan besteed gaat worden.

ONDERWIJS (individueler)

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?
Daarom voortgezet onderwijs scholen maximaal 500 kinderen. Lagere scholen maximaal 160 kinderen.

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?
Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?
Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

Weet je dat er in het verkeer nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?
Daarom maximum snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (als er geen fietspad is)

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?
Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

Weet je dat veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?
Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer per provincie invoeren.

MILIEU (schoner en leefbaarder)

Weet je dat de Oostvaardersplassen overbevolkt raken?
Daarom door afschieten en het vlees verkopen dit probleem oplossen.

Weet je dat de omwonenden van Flevoland Airport de dupe worden van een uitbreiding?
Daarom geen uitbreiding, is ook nog eens slecht voor het milieu.

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?
Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie stimuleren door hoge subsidies te geven op b.v. windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?
Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

Daarom 20 maart kies voor Flevoland, kies voor JEZUS LEEFT

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Gelderland | Jan van Leeuwen

Kies voor het leven

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat Jezus Leeft de huidige abortus- en euthanasiewetten wil stopzetten.
Wij willen betere voorzorgsmaatregelen treffen en dat er meer plaats is voor het ongeboren kind. Het zij middels een residentiele voorziening of een pleeggezin, zodat het kind een kans krijgt om te leven. Ook kinderen met een handicap hebben recht om te leven.

Jezus Leeft wil forse maatregelen nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik. Voor betere voorlichting bij scholen, over verslavingen. Betere hulp bij verslavingen en nazorg om zo weer in de maatschappij opgenomen te worden.

Jezus Leeft stimuleert jongeren om na hun opleiding gelijk de arbeidsmarkt in te gaan.
Jezus Leeft kiest voor betere zorg (ouderen & gehandicapten). Meer mensen op de werkvloer.

Jezus Leeft gaat voor een betere samenleving. Onder andere: veiligheid en omzien naar de medemens. Jezus Leeft gaat voor gezondheid en welzijn van de dieren. Onder andere: voeding, verzorging en behandeling van de dieren.

Kies voor een groene en duurzame samenleving.

Jezus Leeft vind dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, genetisch gemodificeerd voedsel, overbevissing, gebruik van landbouwgif en oplichting met grondstoffen zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren.

Hoofdreden hiervoor is dat er geen rekening wordt gehouden met de schepping, mens of dier. Jezus Leeft houdt wel rekening met Gods schepping, mens en dier. Jezus Leeft wil daarom biologisch, kleinschalig en dier- en natuurvriendelijk producerende boeren ondersteunen. Jezus Leeft wil lokale productie en lokaal consumeren stimuleren zodat ons voedsel eerlijk, milieuvriendelijk en beter wordt.

De overheid moet Groene energie opwekken middels zonnepanelen. Jezus Leeft wil particulier initiatief stimuleren door subsidies te geven op onder andere: zonnepanelen. Het gebruik van elektrische auto’s dient sterk te worden gestimuleerd.

Jezus Leeft wil productie en consumptie van groene, biologische en duurzame producten stimuleren door een forse BTW verlaging op deze productgroepen.

De maximale snelheid binnen bebouwde kom dient 30 km per uur te worden en buiten de bebouwde kom (waar langzaam verkeer rijdt) 60 km/uur. Vrachtverkeer dient zicht te houden aan een algeheel inhaalverbod. Schiphol wordt in de toekomst niet verder uitgebreid.

Kies voor een sociaal en eerlijke samenleving.

Heb je naaste lief als jezelf en God bovenal is een uitspraak van Jezus die wij serieus nemen. Belangrijke onderwerpen als veiligheid, inkomen en harmonie in de samenleving zijn hiermee volledig gedekt. Onder dit kopje leggen we uit hoe we het eerste gedeelte van deze uitspraak politiek zien:

Jezus Leeft wil een goed gezinsleven stimuleren. Een gezin als “goed nest” is de basis voor een maatschappij die naar elkaar omziet. Gezinnen dienen beschermd en geholpen te worden zodat er stabiliteit ontstaat bij ouders en kinderen. Het aantal echtscheidingen (en de negatieve gevolgen van echtscheiding) zal hierdoor afnemen.

Kwetsbare mensen, mensen met een beperking en sociaal zwakke mensen in onze samenleving moeten worden ondersteund met geld en bovenal met menselijke persoonlijke zorg. Hulp van naasten (verwanten of vrijwilligers) en thuiszorg dient te worden gestimuleerd. Misbruik maken van deze zorg dient onmiddellijk te worden aangepakt.

Jezus Leeft wil dat commercie, te dure medicijnen, te hoge salarissen en te hoge kosten op korte termijn aangepakt worden. Het is niet acceptabel dat in de zorgsector grof wordt verdiend, ten koste van patiënten en uitvoerend personeel.

Alle vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom in Nederland. Zodra de situatie veilig is in het land van herkomst zal alles in werking worden gezet om vluchtelingen weer terug te laten keren naar eigen land.

Jezus Leeft wil ontwikkelingshulp alleen in natura geven of door fysieke hulp ter plaatse bij rampen.

Een harmonieuze samenleving gaat niet gepaard met allerlei uitwassen op seksueel gebied. Jezus Leeft wil forse maatregelen nemen tegen prostitutie (uitgebreide voorlichting, verboden en strafbaar stellen van “afnemers”) gedwongen seks, (kinder)porno, internetseks, seksslavernij en mensenhandel.

Kies voor Israël

Jezus Leeft staat naast Israël. Heel Israël, met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk.

Kies voor goed onderwijs

Ieder kind is uniek. Daarom houden wij in het onderwijs rekening met de verschillen tussen de kinderen. We streven ernaar om ieder kind optimaal te laten ontwikkelen. Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen oog hebben voor elkaar en hun omgeving. Daarom leren we kinderen solidair te zijn en respect te hebben voor elkaar en voor anderen. De aandacht voor het individuele kind binnen het onderwijs is heel belangrijk.

Kies voor zelf support

Jezus Leeft kiest voor minder subsidie die gebruikt worden om de mens te vermaken. Onder andere: sport en cultuur.

Kies voor veiligheid

Jezus Leeft wil de veiligheid voor de burger vergroten door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.

Provinciaal Programma Jezus Leeft | Zuid Holland | Florens van der Spek

Weet je dat de provinciale staten de leden van de eerste kamer kiezen en zo de tweede kamer kunnen corrigeren?
Daarom ga stemmen voor je provincie, om onze landelijke wetgeving te sturen.

Weet je dat er vaak besluiten genomen worden tegen de wil van de inwoners?
Daarom bij grote beslissingen een bindend referendum houden

Weet je dat provinciale staten dichter bij de burger staan dan onze ministers?
Daarom moeten ze zelfstandiger worden en meer zeggenschap krijgen.

Weet je dat in sommige moskeeën haat wordt gepreekt?
Daarom willen we geen nieuwe moskeeën en waar dit gebeurt deze sluiten

Weet je dat ook ongeboren baby’s recht hebben op hun leven?
Daarom abortusklinieken sluiten.

Weet je dat alleen integratie discriminatie voorkomt?
Daarom geen aparte woonwijken voor rijken, of armen, of buitenlanders.

Weet je dat miljoenen mensen depressief zijn?
Daarom drugs verbieden. Forse (cel)straffen voor drugsdealers.

Weet je dat veel vrouwen zich onveilig voelen en veel huwelijken kapot gaan?
Daarom geen prostitutie of openlijk naakt in onze steden.

Weet je dat echtscheidingen een zeer negatieve invloed hebben op de kinderen?
Daarom echtscheidingen op alle manieren voorkomen.

Weet je dat onze ouders ons welvaart hebben bezorgd?
Daarom ze niet wegstoppen in bejaarden huizen en gezinnen financieel ondersteunen die ze een plaats in hun huis geven.

Weet je dat de Bijbel de beste adviezen geeft?
Daarom is JEZUS onze enige richtlijn

ECONOMIE (milieuvriendelijker en rechtvaardiger)

Weet je dat gezinnen die van één inkomen rond moeten komen het vaak heel moeilijk hebben?
Daarom alleenverdieners in gezinnen financieel tegemoet komen.

Weet je dat je tot je 65e belasting betaalt en daarna over wat je dan krijgt weer?
Daarom voor AOW’ers gratis parkeren en gratis openbaar vervoer.

Weet je dat er meer regels en ambtenaren komen, ondanks de automatisering?
Daarom moeten er veel minder regels en minder ambtenaren komen.

Weet je dat fossiele brandstoffen op gaan raken?
Daarom zon, wind en bodem energie gaan benutten, te beginnen bij alle overheidsinstellingen

ONDERWIJS (individueler)

Weet je dat op grote scholengemeenschappen, kinderen nummers zijn?
Daarom voortgezet onderwijs scholen maximaal 500 kinderen. Lagere scholen maximaal 160 kinderen.

Weet je dat één op één begeleiding de beste leermethode is?
Daarom thuisonderwijs stimuleren en subsidiëren.

Weet je dat het onderwijs de maatschappij vormt?
Daarom geen evolutieleer en alleen onderwijs gebaseerd op Bijbelse waarheden.

VERKEER (veiliger en milieuvriendelijker)

Weet je dat er nog steeds veel ongelukken gebeuren met kinderen en ouderen?
Daarom maximum snelheid binnen de bebouwde kom 30 km/u en buiten de bebouwde kom 60 km/uur (als er geen fietspad is)

Weet je dat rijkere mensen zich niet druk maken over een geldboete?
Daarom bij herhaling van overtredingen op eigen kosten de cel in.

Weet je dat veel vrachtverkeer haar bestemming niet in Nederland heeft?
Daarom inhaalverbod en tol voor vrachtverkeer per provincie invoeren.

Weet je dat er steeds meer sluipverkeer komt door woongebieden?
Daarom gaan wij sluipverkeer onmogelijk maken

MILIEU (schoner en leefbaarder)

Weet je dat er voortdurend kankerverwekkende stoffen door Chemours in Dordrecht in ons milieu terecht komen?
Daarom zetten wij ons in om of die fabriek te sluiten als ze hiermee doorgaan

Weet je dat er steeds meer behoefte komt aan vrije natuurgebieden?
Daarom zijn wij voorstanders van de aanleg van een groot recreatiegebied ten noorden van de A15.

Weet je dat vervuilde lucht mensen ziek maakt?
Daarom moet de provincie opwekking van milieuvriendelijke energie stimuleren door hoge subsidies te geven op b.v. windmolens, zonnepanelen en elektrische auto’s.

Weet je dat we onze melkkoeien bijna niet meer in de wei zien lopen?
Daarom boeren verplichten ze minimaal 6 maanden naar buiten te doen.

Weet je dat veel dieren in onnatuurlijke omstandigheden worden gehouden?
Daarom zijn wij tegen megastallen

Weet je dat bestrijdingsmiddelen en dierziekten ons ziek maken?
Daarom moet de provincie biologische en kleinschalige voedingsmiddelen productie stimuleren

Daarom 20 maart kies voor Zuid Holland kies voor JEZUS LEEFT

Pin It on Pinterest

Share This