Programma JezusLeeft

Kies voor Jezus

Als programma punt nummer 1 wil Jezusleeft Nederland bekend maken dat er maar 1 oplossing is: Jezus Volgen!
Verandering begint bij iedere Nederlander zelf, Jezus is gekomen voor de hele wereld ook voor Nederlanders. Als we met elkaar Jezus gaan volgen wordt alles beter! Daarom staat dit punt op nummer 1 van het partijprogramma van Jezusleeft.

Daarom kiest Jezusleeft om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dit alleen kan werkelijke verandering brengen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan ook uw leven veranderen.

Verandering begint bij jezelf, door Jezus. Wij als Jezusleeft hebben ervaren dat Jezus ons leven radicaal heeft veranderd. Daarom geloven wij dat als we in de politiek iets mogen delen, het evangelie van Jezus Christus allereerste moet zijn.

Wij vinden het daarnaast ook belangrijk om andere punten heel duidelijk te belichten, alleen moet het altijd beginnen met het evangelie van Jezus Christus. Wetten en regels zullen Nederland niet veranderen, ook nieuwe plannen zullen dit niet doen. Slechts Jezus alleen kan Nederland veranderen. Nederland bestaat uit mensen, mensen die niet perfect zijn, mensen die fouten maken, mensen die aan zichzelf denken. Daar zijn we allemaal bekend mee. De mens denkt vooral eerst aan zichzelf daarom is het van essentieel belang dat de mens tot geloof in de Here Jezus komt, en zijn leven radicaal wordt veranderd.

Jezus is degene die heel de wereld op zijn kop heeft gezet

Hij zette de tijdlijn op nul. Hij heeft over de hele wereld een positieve invloed. Als ieder mens Jezus zou volgen zou deze wereld een hemelse plek zijn. Jezus zelf heeft ons zoveel geleerd, Hij heeft ons geleerd te bidden:

Onze Vader die in de Hemel is,
Uw Koninkrijk komt,
Uw wil gebeurt,
zoals het in de hemel gebeurt zo ook op de aarde.

En veel mensen willen als ze sterven naar de hemel gaan, maar God wil tijdens uw leven de hemel op aarde al zichtbaar maken. Dat Zijn wil op de aarde al zichtbaar word en Zijn wil is goed en volmaakt. Zijn wil is dat ieder mens volheid van leven gaat ervaren en Jezus alleen kan dat geven. Jezus heeft dat al in zovele levens gedaan en dat kan Hij ook in uw leven doen. Hij kan werkelijke verandering geven, Hij geeft nieuw leven.

Mensen die ziek zijn genas Hij, mensen die gebroken zijn herstelde Hij. Mensen die vastzaten in zonde gaf hij vrijheid en leven. Jezus maakt van drugscriminelen nieuw geboren mensen, mensen met een nieuw en positief leven, mensen waarin hun leven draait om anderen te helpen, om lief te hebben.

Je naaste lief te hebben als jezelf, dat leert Jezus ons. Daarom geloven wij dat alleen Jezus de werkelijke verandering in Nederland brengen kan.
Amen

Kies voor leven

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat Jezusleeft de huidige abortus- en euthanasiewetten wil stopzetten.

Jezusleeft wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

Kies voor goed onderwijs
Het maximale aantal kinderen op scholen dient te worden teruggebracht naar 500 kinderen per school.

Daarbij dient thuisonderwijs te worden gestimuleerd en gesubsidieerd.

Het individuele kind dient maximale persoonlijke aandacht te krijgen, tijdens de hele periode dat het kind onderwijs ontvangt.

Kies voor veiligheid
JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.