Het programma van de politieke partij

Jezusleeft

Kies voor Jezus

Als programma punt nummer 1 wil Jezusleeft Nederland bekend maken dat er maar 1 oplossing is: Jezus Volgen!
Verandering begint bij iedere Nederlander zelf, Jezus is gekomen voor de hele wereld ook voor Nederlanders. Als we met elkaar Jezus gaan volgen wordt alles beter! Daarom staat dit punt op nummer 1 van het partijprogramma van Jezusleeft.

Daarom kiest Jezusleeft om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dit alleen kan werkelijke verandering brengen in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan ook uw leven veranderen.

Verandering begint bij jezelf, door Jezus. Wij als Jezusleeft hebben ervaren dat Jezus ons leven radicaal heeft veranderd. Daarom geloven wij dat als we in de politiek iets mogen delen, het evangelie van Jezus Christus allereerste moet zijn.

Wij vinden het daarnaast ook belangrijk om andere punten heel duidelijk te belichten, alleen moet het altijd beginnen met het evangelie van Jezus Christus. Wetten en regels zullen Nederland niet veranderen, ook nieuwe plannen zullen dit niet doen. Slechts Jezus alleen kan Nederland veranderen. Nederland bestaat uit mensen, mensen die niet perfect zijn, mensen die fouten maken, mensen die aan zichzelf denken. Daar zijn we allemaal bekend mee. De mens denkt vooral eerst aan zichzelf daarom is het van essentieel belang dat de mens tot geloof in de Here Jezus komt, en zijn leven radicaal wordt veranderd.

Jezus is degene die heel de wereld op zijn kop heeft gezet

Hij zette de tijdlijn op nul. Hij heeft over de hele wereld een positieve invloed. Als ieder mens Jezus zou volgen zou deze wereld een hemelse plek zijn. Jezus zelf heeft ons zoveel geleerd, Hij heeft ons geleerd te bidden:

Onze Vader die in de Hemel is,
Uw Koninkrijk komt,
Uw wil gebeurt,
zoals het in de hemel gebeurt zo ook op de aarde.

En veel mensen willen als ze sterven naar de hemel gaan, maar God wil tijdens uw leven de hemel op aarde al zichtbaar maken. Dat Zijn wil op de aarde al zichtbaar word en Zijn wil is goed en volmaakt. Zijn wil is dat ieder mens volheid van leven gaat ervaren en Jezus alleen kan dat geven. Jezus heeft dat al in zovele levens gedaan en dat kan Hij ook in uw leven doen. Hij kan werkelijke verandering geven, Hij geeft nieuw leven.

Mensen die ziek zijn genas Hij, mensen die gebroken zijn herstelde Hij. Mensen die vastzaten in zonde gaf hij vrijheid en leven. Jezus maakt van drugscriminelen nieuw geboren mensen, mensen met een nieuw en positief leven, mensen waarin hun leven draait om anderen te helpen, om lief te hebben.

Je naaste lief te hebben als jezelf, dat leert Jezus ons. Daarom geloven wij dat alleen Jezus de werkelijke verandering in Nederland brengen kan.
Amen

Kies voor leven
Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat Jezusleeft de huidige abortus- en euthanasiewetten wil stopzetten.

Jezusleeft wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten: roken, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

Kies voor een groene en duurzame samenleving
Jezusleeft vind dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, genetisch gemodificeerd voedsel, overbevissing, gebruik van landbouwgif en oplichting met grondstoffen zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren.

Hoofdreden hiervoor is dat er geen rekening wordt gehouden met de schepping, mens of dier. Jezusleeft houdt wel rekening met Gods schepping, mens en dier. Jezusleeft wil daarom biologisch, kleinschalig en dier- en natuurvriendelijk producerende boeren ondersteunen. Jezusleeft wil lokale productie en lokaal consumeren stimuleren zodat ons voedsel eerlijk, milieuvriendelijk en beter wordt.

De overheid moet Groene energie opwekken middels zonnepanelen. Jezusleeft wil particulier initiatief stimuleren door subsidies te geven op zonnepanelen. Het gebruik van elektrische auto’s dient sterk te worden gestimuleerd.

Jezusleeft wil productie en consumptie van groene, biologische en duurzame producten stimuleren door een forse BTW verlaging op deze productgroepen.

De maximale snelheid binnen bebouwde kom dient 30 km per uur te worden en buiten de bebouwde kom (waar langzaam verkeer rijdt) 60 km/uur. Vrachtverkeer dient zicht te houden aan een algeheel inhaalverbod. Schiphol wordt in de toekomst niet verder uitgebreid.

Kies voor afscheid van de Europese Unie
Jezusleeft ziet slechts één oplossing voor Nederland en de EU: de samenwerking zo snel mogelijk beëindigen, een Nexit. De EU kan onmogelijk beslissen wat goed is voor Nederland en haar normen en waarden. De EU is te groot, te complex en niet in staat om de juiste beslissingen te nemen voor onze maatschappij.

De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

Samenwerking binnen Europa dient bevorderd te worden waar mogelijk, maar niet via de EU.

Kies voor een sociale en eerlijke samenleving
Heb je naaste lief als jezelf en God bovenal is een uitspraak van Jezus die wij serieus nemen. Belangrijke onderwerpen als veiligheid, inkomen en harmonie in de samenleving zijn hiermee volledig gedekt. Onder dit kopje leggen we uit hoe we het eerste gedeelte van deze uitspraak politiek zien:

Jezusleeft wil een goed gezinsleven stimuleren. Een gezin als “goed nest” is de basis voor een maatschappij die naar elkaar omziet. Gezinnen dienen beschermd en geholpen te worden zodat er stabiliteit ontstaat bij ouders en kinderen. Het aantal echtscheidingen (en de negatieve gevolgen van echtscheiding) zal hierdoor afnemen.

Kwetsbare mensen en sociaal zwakke mensen in onze samenleving moeten worden ondersteund met geld en bovenal met menselijke persoonlijke zorg. Hulp van naasten (verwanten of vrijwilligers) en thuiszorg dient te worden gestimuleerd. Misbruik maken van deze zorg dient onmiddellijk te worden aangepakt.

Jezusleeft wil dat commercie, te dure medicijnen, te hoge salarissen en te hoge kosten op korte termijn aangepakt worden. Het is niet acceptabel dat in de zorgsector grof wordt verdiend, ten koste van patiënten en uitvoerend personeel.

Alle vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom in Nederland. Zodra de situatie veilig is in het land van herkomst zal alles in werking worden gezet om vluchtelingen weer terug te laten keren naar eigen land.

Jezusleeft wil ontwikkelingshulp alleen in natura geven of door fysieke hulp ter plaatse bij rampen.

Een harmonieuze samenleving gaat niet gepaard met allerlei uitwassen op seksueel gebied. Jezusleeft wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting, verboden en strafbaar stellen van “afnemers”) nemen tegen prostitutie, gedwongen seks, (kinder)porno, internetseks, seksslavernij en mensenhandel.

Kies voor Israël
Jezusleeft staat naast Israël. Heel Israël (inclusief Judea en Samaria), met heel Jeruzalem als ongedeelde hoofdstad, is voor het volk van Israël. De huidige problemen in het Midden Oosten en in Israël kunnen alleen worden opgelost door afspraken te maken en samen te werken met Arabische gesprekspartners die niet uit zijn op de vernietiging van Israël en het Joodse volk.
Kies voor goed onderwijs
Het maximale aantal kinderen op scholen dient te worden teruggebracht naar 500 kinderen per school.

Daarbij dient thuisonderwijs te worden gestimuleerd en gesubsidieerd.

Het individuele kind dient maximale persoonlijke aandacht te krijgen, tijdens de hele periode dat het kind onderwijs ontvangt.

Kies voor zelf support
JEZUS LEEFT is tegen elke vorm van subsidie die gebruikt wordt om de mens te vermaken. Iedere recreatieve activiteit (b.v. sport, cultuur e.d.) moet volledig “selfsupporting” zijn. Dit geldt niet voor activiteiten die als doel hebben de zwakke te ondersteunen.
Kies voor veiligheid
JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.

Pin It on Pinterest

Share This