Selecteer een pagina

gemeenteraadsverkiezingen 2018

JEZUS LEEFT gaat gemeenteraadsverkiezingen in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details !! Het gaat erom te regeren zoals JEZUS het wil.

Stem op JEZUS LEEFT in:

Apeldoorn, Capelle aan den IJssel, Dronten, Goeree-overflakkee, Gorinchem
Gouda, Hardinxveld-giessendam, Katwijk, Lopik, Noordoostpolder, Rotterdam, Soest en Veenendaal

Apeldoorn

Goeree-overflakkee

Hardinxveld-giessendam

Katwijk

Veenendaal

Gouda

Soest

Dronten

Capelle aan den IJssel

Lopik

Gorinchem

Noordoostpolder

Rotterdam

Programma’s gemeenteraadverkiezingen

Apeldoorn - Marloes Schouten


INLEIDING

Wat maakt dat het een gemeente goed gaat? Hoe wordt bereikt dat bewoners tevreden zijn en met plezier in hun gemeente wonen? Zeker heeft dit te maken met de politiek die gevoerd wordt. Een definitie van politiek is: het geheel van regels en beginselen volgens welke een sociale gemeenschap wordt bestuurd. Rechtvaardige, verstandige, maar ook door barmhartigheid gedragen regels zullen ertoe bijdragen dat leden van de desbetreffende sociale gemeenschap, in ons geval de gemeente Apeldoorn, het fijn vinden om deel uit te maken van deze gemeenschap.

Maar is dat alles? Is alles in Apeldoorn met menselijke inzettingen regelbaar en te beïnvloeden? De politieke partij JEZUS LEEFT is stellig van mening dat dit niet het geval is. Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende gemeente,
een gemeente waar rust heerst en vrede, en waarvan de bewoners met plezier deel uitmaken, is dat de zegen van onze liefdevolle en almachtige Schepper, de God van hemel en aarde, erop rust. Zonder deze zegen zal ook een in bestuurlijk opzicht perfect georganiseerde gemeente niet functioneren. JEZUS LEEFT is zich ervan bewust dat er zaken kunnen zijn die Gods zegen blokkeren en ziet het als haar taak om eventuele blokkades te ontmaskeren, te benoemen en vervolgens te (helpen) elimineren. Pas als dit gebeurd is, kan Gods zegen rusten op een rechtvaardig, verstandig en met barmhartigheid bestuurde gemeente Apeldoorn.

Een geweldige basis voor rechtvaardige, verstandige en barmhartige regelgeving acht JEZUS LEEFT de leefregels van Jezus, Gods Zoon. Deze worden bijvoorbeeld gevonden in de wet der liefde, beschreven in Lukas 6:27-38. Enkele van deze regels zijn: Hebt uw vijanden lief, doet wèl degenen die u haten; zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe, neemt iemand u uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen.
Vraagt iemand iets van u, geef het hem; neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo.

In het hiernavolgende vindt u een nadere uitwerking van het gedachtegoed waarop de standpunten van de partij JEZUS LEEFT gefundeerd zijn, alsmede een aantal concrete beleidspunten waaraan zij graag zou willen werken.

Wij hopen dat hetgeen u leest, ertoe zal bijdragen dat u serieus overweegt om op 21 maart uw stem op JEZUS LEEFT uit te brengen, en… dat uw beslissing positief uitvalt…

WAAROM ZOU APELDOORN STEMMEN OP JEZUS LEEFT?

OMDAT WIJ ZIJN EEN PARTIJ:

 • die haar politieke beleid wil voeren vanuit het diepe besef dat elk schepsel door God geliefd is en dat Hij omwille van deze liefde voor een ieder Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde zond. Hij stierf plaatsvervangend voor ons, om ons met God te verzoenen. Hij stond op uit het graf en heeft zo onvernietigbaar, eeuwig leven aan het licht gebracht, dat beschikbaar is voor ieder die gelooft in Zijn plaatsvervangend offer.
 • die Godvrezend is en vanuit deze Godvrezendheid de Apeldoornse politiek wil dienen. Daarbij is het Bijbelwoord ‘Heb de HERE, uw God lief met heel uw hart, ziel, kracht en verstand, en uw naaste als uzelf (Markus 12:30,31) het leidende principe.
 • die door haar bijdrage aan de politiek in Apeldoorn wil bevorderen dat mensen vertrouwen krijgen in een liefdevolle God, Die niets anders op het oog heeft dan het heil van alle mensen.
 • waarbinnen de leefregels van Jezus bepalend zijn.
 • die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, die begint bij de burger zelf.
 • die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft.
 • die geen onrecht accepteert.
 • die de burger wil dienen en waar dus geen bureaucratie heerst.
 • waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van te veel regels.

Verandering begint bij de mens zelf en Jezus is gekomen voor iedereen. Alleen als we met elkaar Jezus gaan volgen, wordt alles beter. Kiezen voor Jezus kan werkelijke verandering brengen in ieders leven, in het gezin en in de plaatselijke gemeente. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan elk leven veranderen. Alleen Jezus geeft rust en maakt vrij van zonden en gebondenheid, zoals daar bijvoorbeeld zijn: verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, homofilie en elke andere zonde op seksueel gebied, feminisme, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme…
JEZUS LEEFT pleit voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat wij de huidige abortus- en euthanasie-wetten willen stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door geen vergunning te verlenen aan klinieken die zich op deze terreinen bewegen.
Wij willen forse maatregelen nemen tegen zaken die op directe danwel op indirecte wijze leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik. Over deze zaken willen wij uitgebreide voorlichting geven, alsook verboden instellen, bijvoorbeeld door coffeeshops te sluiten.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeen-te kan weigeren om vergunning te verlenen voor bijvoorbeeld megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid doet saamhorigheid te niet en JEZUS LEEFT is dan ook van mening dat de EU ontbonden dient te worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil meer controle op het in acht nemen van verkeersregels. Bijzondere aandacht hierbij dient te worden gegeven aan het gebruik van smartphones en aanverwante apparaten tijdens deelname aan het verkeer.

JEZUS LEEFT wil nauwgezette controle op het in acht nemen van regels rond het afsteken van vuurwerk vóór, tijdens en na de jaarwisseling. Sancties dienen te worden opgelegd bij overtreding van deze regels.

JEZUS LEEFT wil graag in contact treden met de moslim-gemeenschap over de gebeden die vanaf de minaret van de moskee over Apeldoorn worden uitgeroepen. Zij wil met name duidelijkheid verkrijgen over de inhoud van deze gebeden, maar ook spreken over de geluidssterkte waarmee deze worden uitgeroepen.

JEZUS LEEFT wil aandacht voor de droevige rol die Apeldoorn vervulde tijdens de bezettingsjaren tegenover de Apeldoornse Joden; zo werden er bijvoorbeeld extra politiecommando’s ingesteld om nog meer Joden op te kunnen sporen. Wij willen stopzetting van de restauratie van de bunker bij het pand waar Seyss-Inquart kwartier hield (Loolaan 554). De bedoeling van de restauratie is dat de bunker voor ‘educatieve doeleinden’ gebruikt gaat worden. Naar de mening van JEZUS LEEFT dient de restauratie van de bunker en het gebruik ervan hierna, geen educatief doel, maar is dit eer geven aan de machten van de duisternis.

Apeldoorn –  Marloes Schouten –  apeldoorn@jezusleeft.nl

Capelle aan den IJssel - Ruben van der Perk


WAAROM ZOU CAPELLE STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• de enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, en nog veel meer.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, zoals koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor bijvoorbeeld megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil dat sociaal zwakkeren worden geholpen.

JEZUS LEEFT is tegen elke vorm van subsidie, die niet ten doel heeft de zwakke te ondersteunen of die gebruikt wordt om de mens te vermaken. Iedere vermaak activiteit (b.v. sport, cultuur e.d.) moet “self supporting” zijn.

JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.

Capelle aan den IJssel – Ruben van der Perk – info@jezusleeft.nl

Dronten - Albert-Jan van der Bent

WAAROM ZOU DRONTEN OP JEZUS LEEFT STEMMEN?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil meer blauw op straat, in het bijzonder bij schoolpleinen en speel plekken.

Dronten – Albert-Jan van der Bent – Dronten@jezusleeft.nl

Goeree-Overflakkee - Wim Nagtegaal


WAAROM ZOU GOEREE-OVERFLAKKEE STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• de enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, en nog veel meer.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, zoals koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor bijvoorbeeld megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil dat sociaal zwakkeren worden geholpen.

JEZUS LEEFT is tegen elke vorm van subsidie, die niet ten doel heeft de zwakke te ondersteunen of die gebruikt wordt om de mens te vermaken. Iedere vermaak activiteit (b.v. sport, cultuur e.d.) moet “self supporting” zijn.

JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.

Goeree-Overflakkee – Wim Nagtegaal – jezus.leeft.go@gmail.com

Gorinchem - Wim de Visser


WAAROM ZOU GORINCHEM STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil Gorinchem bekendmaken, dat Jezus aan een kruis onze straf van God betaalde. Om ons de mogelijkheid te geven in een goede verhouding/relatie met Vader God te komen. Dit d.m.v. voorlichting op scholen en door borden langs de wegen te plaatsen over Gods wet en Zijn zelf opofferende liefde.

JEZUS LEEFT wil subsidies voor mantelzorgers, zodat ouderen en gehandicapten thuis kunnen blijven wonen.

JEZUS LEEFT wil openbaar vervoer en het gebruik van elektrische auto’s stimuleren, zodat de Schepping niet onnodig belast wordt. Ook belasting invoeren voor mensen, die hun tuin niet groen hebben.

JEZUS LEEFT is verwonderd om de bereidheid van onze Vader God om te voorzien in een offer : Zijn Zoon. En JEZUS Zijn baard en handen te zien aanbieden, omdat God jouw baard zou moeten uittrekken/jou wilde zien hanger aan een kruis, maakt dat het vandaag jouw oordeelsdag is! Waarom jij oordeelt: Alle wereldse zaken verbleken/verbranden/ acht ik als niets, bij het zien van zulk een grote liefde. Ik ga voor Hem leven.

Gorinchem – Wim de Visser – info@jezusleeft.nl
Facebook

Gouda - Amaranta Hallauer

Lieve Mensen in Gouda.
Dankjewel voor je stem op Jezus Leeft.
Gouda voor Goud!
Samen op weg naar een Gouden stad in Liefde en Rechtvaardigheid.
101 stemmen. Zegevol start getal!
Stap voor stap {*.*} Op naar De Zetel(s)

Zegevierend voor altijd!

Liefdevolle Vrede Groet,

Amaranta Hallauer
Lijsttrekker Jezus Leeft Gouda
info: Gouda@jezusleeft.nl

Hardinxveld-Giessendam - Jan Romijn


WAAROM ZOU Hardinxveld STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

Hardinxveld-Giessendam – Jan Romijn – hardinxveld@jezusleeft.nl

Katwijk - Dylan Savodji

WAAROM ZOU JIJ STEMMEN OP JEZUS LEEFT?

OMDÁT WIJ ZIJN:

 • De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is
 • De partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
 • De partij die de burger wil dienen en waar geen bureaucratie heerst
 • De partij waar naastenliefde de basis is
 • De partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel te veel regels
 • De partij die het beste voor Katwijk, Rijnsburg én Valkenburg is

Kies voor Jezus

We blijven bij ons standpunt dat iedereen daarin een vrije wil heeft ontvangen. Elke dag moeten we keuzes maken. Maar God geeft ons de vrije keuze om voor het een of het andere te kiezen. Want als er geen keuze zou zijn, dan is er ook geen vrijheid. Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in jouw leven, bij je familie, op school/werk/sport en zelfs in de gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en zal ook jouw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van alle verslavingen en problemen waar jij op dit moment mee zit.
JEZUS LEEFT staat niet voor een bepaalde kerk. We vormen discipelen, geen kerkgangers.

Kies voor leven

Wij pleiten voor bescherming van alle levens, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wilt stopzetten. Wij als gemeente kunnen hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen en hulp te bieden aan degene die hiermee rondlopen. Weet dat er andere wegen zijn dan abortus of euthanasie en dat je er niet alleen voor staat. We kunnen en willen je helpen.
JEZUS LEEFT wil daarnaast forse maatregelen (o.a. uitgebreide voorlichting) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik. Er moet meer nagedacht worden over de consequenties. Meer transparantie en duidelijkheid is een vereiste voor onze gemeente.

Kies voor een groene en duurzame samenleving

We vinden dat er goede zorg gedragen moet worden voor het milieu. Overproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.
JEZUS LEEFT wil het groen en de open ruimte graag behouden in de gemeente. Daarom staan we er ook niet voor om alles vol te bouwen. Momenteel zijn er al een aantal projecten bezig om nieuwe woningen in de gemeente te plaatsen. Meer is niet nodig.

Je bent geliefd, mooi gemaakt en kostbaar

Ook willen wij de problematiek van de eenzaamheid steviger aanpakken. Hulp van de thuiszorg, maar ook van naasten (verwanten of vrijwilligers) dient blijvend te worden gestimuleerd. Hier zal nooit op bezuinigd moeten worden. Alleen is eenzaamheid niet een specifiek ouderen-probleem.
JEZUS LEEFT wil zich daarom niet alleen focussen op de ouderen, maar juist op alle inwoners van de gemeente. Jongeren, ouderen, zieken, mensen met een beperking, werkzoekenden, mensen in armoede, etc. JIJ bent het waard om te mogen doen wat bij je past en waar je goed in bent.
Kortom, je talenten kunnen inzetten in de gemeente die wij zo liefhebben

Katwijk – Dylan Savodji (Krayenoord) – info@jezusleeft.nl

Lopik - Ramon Bosch


WAAROM ZOU LOPIK STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil het probleem van de “Lopikse hangjeugd” oplossen, enerzijds door alternatieven aan te bieden en anderzijds meer toezicht van de politie. Hiermee kan de criminaliteit worden terug gedrongen.

JEZUS LEEFT wil meer starterswoningen bouwen in Lopik

Lopik – Ramon Bosch – info@jezusleeft.nl

Noordoostpolder - Henk Balkenende

Verandering begint bij de mens zelf en Jezus is gekomen voor iedereen. Alleen als we met elkaar Jezus gaan volgen, wordt alles beter. Kiezen voor Jezus kan werkelijke verandering brengen in ieders leven, in het gezin en in de plaatselijke gemeente. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan elk leven veranderen. Door als plaatselijke bestuurders aan te sturen op een leefwijze zoals Jezus dat wil, door het voor te leven, door verantwoorde keuzes te maken. Geen water bij de wijn, maar van water wijn maken.

Een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende gemeente, is een gemeente waar rust, vrede en harmonie heerst, waarvan de bewoners met plezier deel uitmaken.
Als bestuurder een aanstekelijk christen zijn in woord en daad zodat iedereen het verschil ziet. Wij willen een Groene, Duurzame en Sociale samenleving voor iedereen.

De Bijbel leert mij; Hij handelt zonder aanziens des persoons, Hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. Deut. 10:18. Sociale rechtvaardigheid dus. Mijn visie is een overheid die daarvoor staat, die daarnaar handelt. Het wordt tijd dat iedereen gaat beseffen dat de keuzes die we maken belangrijk zijn. De lucht die wij inademen, het voedsel dat wij tot ons nemen. De omgeving waarin wij wonen. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Hoeveel geld pompen wij wel niet in de gezondheidszorg om ons een kwalitatief beter leven te bezorgen. Maar dat beter leven kan ook mede bereikt worden op andere manieren. Schonere lucht, gezonder voedsel, een veilige leefomgeving, minder bestrijdingsmiddelen en chemicaliën die in onze natuur terecht komen. Mantelzorg gebaseerd op naastenliefde, niet alleen voor je directe naasten maar ook voor die persoon verderop in de straat.
Een levensvorm, een levenswijze en leefomstandigheden voor iedereen, waar uiteindelijk niemand zonder zal willen. Dit is onze visie en we noemen dit de “” Polder Visie”” omdat we weten dat het mogelijk is.

Polder visie

Ooit had iemand een visie. Het inpolderen van de Zuiderzee. Velen dachten dat het onmogelijk was, maar nu na jaren leven wij op die zeebodem, hier wonen wij, hier werken wij, hier groeien onze kinderen op. Door die visie en inzet van enkelen is er een leefomgeving ontstaan die we nu als normaal accepteren. Waar we ook niet meer zonder zouden willen.

KIES VOOR EEN GROENE SAMENLEVING IN DE NOORDOOSTPOLDER

GROEN JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Een leefomgeving en samenleving die respectvol omgaat met alle leven hier op aarde. Er zijn voldoende grote natuurgebieden in Nederland en wij vinden dat het tijd wordt om de focus te leggen op de natuur in onze directe leefomgeving. Onze bermen zijn cultuurnatuur met veelal kort gemaaid gras. Door meer wildzaaigoed en lage struiken die veel insecten aantrekken willen wij de bermen tussen fietspaden en autowegen opvullen. Dit in combinatie met een verbod op maaien in bepaalde periodes geeft het de natuur meer kans. Planten en dieren soorten krijgen dan meer kans om te overleven en op evt. populatie herstel. Dit maakt de omgeving ook nog eens mooi en aantrekkelijk wat goed is voor toerisme. Tevens denken wij dat deze uitstraling invloed zal hebben op ons rijgedrag, wat het milieu ook weer ten goede komt.

Wij willen dat op de duur alle conventionele hoog opstaande trottoirbanden uit ons straatbeeld verdwijnen, om plaats te maken voor trottoirbanden met een schuine oploop. Zodat kleine dieren geen hindernis van deze trottoirbanden ondervinden wanneer zij op de weg belanden. Menigmaal zien we b.v. bij het uitzwermen van jonge kikkertjes dat velen eindigen onder autobanden omdat de hoge trottoirbanden een onoverkoombare hindernis blijken. Ieder leven verdient de kans om te overleven.

Wij vinden dat de landbouw gestimuleerd moet worden om zo weinig mogelijk chemicaliën en bestrijdingsmiddelen te gebruiken.

Wij vinden dat er voorkomen moet worden dat er een centralisering ontstaat van grote veestapels in een beperkt gebied. Geen nieuwe vergunningen meer binnen een straal van 3 kilometer van reeds bestaande veeteeltbedrijven. Door meer spreiding kan onnodige ruiming worden voorkomen bij ziekte uitbraken. Spreiding en betere bedrijfshygiëne helpt meer dan preventief ruimen bij ziekte uitbraken. Ongeacht hoe groot je veestapel is, alle dieren dienen met respect en verantwoordelijkheidsnormen te worden behandeld. Hoe je dieren behandeld en er mee omga is belangrijker dan de grote van een veestapel.

JEZUS LEEFT wil het groen en open ruimte behouden in dorpen en woonwijken en niet alles vol bouwen.

KIES VOOR EEN DUURZAME SAMENLEVING IN DE NOORDOOSTPOLDER

DUURZAAM JEZUS LEEFT wil een sterke reductie van fossiele brandstoffen. Wij streven naar een samenleving die niet afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Geen verplichte gas aansluiting in je woning. Hopelijk geen aardbevingen meer in Groningen en niet afhankelijk van aardgas uit het buitenland. En al helemaal geen schaliegas waarbij het milieu zwaar wordt aangetast.

Wij willen dat alle nieuwbouwwoningen zo energie neutraal mogelijk wordt opgeleverd door er een verplicht energielabel A aan te koppelen. Alle sociale huurwoningen en huurwoningen uit de vrije sector dienen verplicht te worden voorzien van goede isolatie, energiezuinige installaties zoals elektrische warmtepompboiler en zonnepanelen. Zo helpt iedere inwoner mee aan het terug dringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en kan ook iedereen meeprofiteren van lagere energierekeningen. Zodra er een huurwoning leegkomt dient deze waar mogelijk gasvrij te worden gemaakt en voorzien te worden van energiezuinige maatregelen. Woningeigenaren dienen een duurzaamheidslening met een zo laag mogelijk rentepercentage te kunnen krijgen voor het aanleggen van zonnepanelen en andere verduurzamende energiebesparende maatregelen.

Bedrijven en overheidsinstellingen dienen verplicht voor een (gedeeltelijke) eigen energievoorziening te zorgen. Voor geïntegreerde zonnepanelen dienen dezelfde belastingvoordelen te gelden als voor conventionele zonnepanelen, dus volledige btw-aftrek. Het opwekken van groene energie dient te worden aangemoedigd en regelgeving hieromtrent te worden versoepeld. De salderingsregeling dient in stand gehouden te worden. Meer innovatie stimuleren in groene energie.
Bedrijven en energiemaatschappijen dienen te worden aangemoedigd te investeren in oplaadsystemen voor thuis en bedrijven en het beheren van laadpaal parken in gebieden, wijken, en straten, voor elektrische auto’s. Als er ergens nieuwe parkeerplaatsen worden gerealiseerd dan is het een kleine moeite om gelijktijdig oplaadpunten te plaatsen. Deze kunnen dan beheerd worden door het bedrijfsleven. Bij het afgeven van bouwvergunningen zou er de verplichting moeten komen tot het plaatsen van een elektrische oplaadpunt. Bedrijven en de overheid dienen de plicht te hebben om te zorgen voor voldoende oplaadpunten.

De automobielbranche zou alleen nog maar Hybride, 100% elektrische en Plug-in Hybride auto’s mogen leveren. De overgangsperiode moet zo kort mogelijk gehouden worden. Uiteindelijk moet dit ertoe leiden dat er in de toekomst alleen nog maar auto’s rondrijden zonder co2 uitstoot. Er mag een energielabelbelasting voor auto’s komen. Omdat auto’s tijdens meettesten altijd een andere waarde aangeven als in werkelijkheid bij gebruik plaatsvindt zijn wij voor de +1 regeling. Zo zou een auto waarvan de fabrikant aangeeft dat die in nieuwstaat label A heeft in de belastingcategorie B terecht komen. Bij iedere APK-keuring dient er een nieuwe +1 energielabel te worden uitgegeven.

JEZUS LEEFT is tegen het plaatsen van de zogenoemde zonneweiden. Weilanden vol met zonnepanelen komen enkel ten goede van de grootinvesteerder en daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen niet teruggedrongen. Economisch gewin mag nooit belangrijker zijn dan sociale verantwoordelijkheid.

De kwaliteit van ons drinkwater is mede afhankelijk van ons leef gedrag. Bewust vorming verbeterd de duurzaamheid.

JEZUS LEEFT steunt de plannen voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Dit is goed voor de werkgelegenheid. Goed voor de Noordoostpolder. Als natuur en milieu gerespecteerd worden kunnen zulke grote projecten gewoon doorgang vinden. Wij streven naar een zo hoog mogelijke voorziening van wind en zonne-energie en dat kan ook bij dit soort projecten gerealiseerd worden. Uiteindelijk zou het zelfs mooi zijn om hier ook nieuwe afvalverwerkingsbedrijven te realiseren. Verwerking is altijd nog beter als onder de grond stoppen en net doen alsof het er niet is.

KIES VOOR EEN SOCIALE SAMENLEVING IN DE NOORDOOSTPOLDER

SOCIAAL JEZUS LEEFT gaat voor een goed onderwijs. Goed onderwijs gaat mede gepaard met de aandacht die kinderen krijgen tijdens het onderwijs. Te grote scholen en te volle klassen werken hier niet aan mee. Daar dient de focus op te liggen in het onderwijs.

Er dient een stimuleringsregeling te komen voor kinderen van echte minima om deel te nemen aan sportvoorzieningen. Ook het behalen van een zwemdiploma voor die kinderen waarvan de ouders het echt niet kunnen betalen valt hieronder.

De leefbaarheid van de dorpen dient vergroot te worden met meer betaalbare woningen. Kleinschalige industrie dient te worden aangemoedigd om de leefbaarheid te vergroten in de dorpen. Elk dorp zou minimaal 1 grote supermarkt moeten hebben. Kleine winkeliers dienen meer mogelijkheden te krijgen in de dorpsstraten.

JEZUS LEEFT vindt dat woongenot voor iedereen belangrijk is. Er dient een versoepeling te komen in de regelgeving en ambtelijke inmenging van welstandscommissies.

De taak van de welstandscommissie dient te veranderen in een constructie veiligheidscontrole commissie i.p.v. een beeldbepalende commissie. Eigenaren dienen meer (ver)bouw vrijheid te hebben zolang er maar aan de constructie eisen wordt voldaan.
De Nooroostpolder mag meer een toeristische uitstraling en aantrekkingskracht krijgen door soepel om te gaan met gevellijnen, dakgoot hoogtes, steenkleuren en andere diversiteit. Het bestemmingsplan moet het aantal bouwlagen wijzigen met de +1 regeling. Er mag dan altijd 1 bouwlaag afgeweken worden van het bestemmingsplan. Dit om meer diversiteit te verkrijgen in het straatbeeld.

Leefbaarheid in buitengebieden en kleine dorpen dient verhoogt te worden door meer ouderen voorzieningen en ouderenwoningen in de kleine dorpen.

Voor vrijkomende erven dient een nieuwe bestemming te worden gevonden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de omliggende boeren, tuinders en land- en akkerbouwers. Meer kleinschalige bedrijven op vrijkomende boerenerven en aanpassing van regelgeving zou een oplossing kunnen zijn.

JEZUS LEEFT wil meer aandacht voor mantelzorgers. In elk dorp en wijk moet er een laagdrempelig meldpunt zijn voor mantelzorg aanvraag. Kerken en buurtbewoners dienen meer bewust gemaakt worden van de zorgaanvraag bij hun in de buurt. Geen extra geld voor hulp in de huishouding maar meer vergoedingen voor mantelzorgers. Onbetaalde naastenliefde is onbetaalbaar.

JEZUS LEEFT pleit voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat wij de huidige abortus- en euthanasiewetten willen stopzetten. De Noordoostpolder kan hierin een bijdrage leveren door geen vergunning te verlenen aan klinieken die zich op deze terreinen bewegen.

JEZUS LEEFT wil meer bewust vorming op het in acht nemen van verkeersregels. Bijzondere aandacht door het plaatsen van Smiley verkeersborden.

JEZUS LEEFT wil de ook de veiligheid voor de burgers vergroten, door meer toezicht van de politie. Meer blauw op straat, meer toezicht op snelheidsovertreders.

Noordoostpolder- Henk Balkenende – noordoostpolder@jezusleeft.nl

Rotterdam - Wim Kleen

WAAROM ZOU ROTTERDAM STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.
Het gezin is de basis van de maatschappij. Daarom gaat JEZUS LEEFT tegen elke kracht in die dit aantast. Daar hoort o.a. goed onderwijs bij. Gefundeerd op de Bijbel! JEZUS zegt: “laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet”!

Wij pleiten ook voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

JEZUS LEEFT wil gesubsidieerde zorg gericht op herstel in zuid voor vrouwen die zwanger zijn.

JEZUS LEEFT wil betaald parkeren afschaffen in de woonwijken van Rotterdam.

JEZUS LEEFT wil verlaging van de peper dure openbaar vervoer kosten

JEZUS LEEFT wil meer investeren in groen en mens vriendelijke bankjes (op de Dortselaan zitten op sommige plekken stalen pinnen om te voorkomen dat mensen daar kunnen zitten)

JEZUS LEEFT wil geen zichtbare tekens van prostitutie, zoals raam bekleding , borden, lampjes of wat dan ook. Meer aandacht voor deze kwetsbare groep.

21 maart, stem JezusLeeft.
U stem maakt het verschil.

Rotterdam – Wim Kleen – info@jezusleeft.nl

Soest - Hanneke Feenstra


WAAROM ZOU SOEST STEMMEN OP JEZUS LEEFT ?

OMDAT WIJ ZIJN:

• De enige partij waar de leefregel van JEZUS bepalend is en blijft.
• de partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• de partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft
• de partij die geen onrecht accepteert
• de partij die de burger wil dienen en waar niet de bureaucratie heerst
• de partij waar naastenliefde de basis is
• de partij waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• de partij die het beste voor uw gemeente is

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslaving, religie, kleptomanie, hoererij, feminisme, homofilie, pedofilie, genderneutraliteit, jaloezie, afgodendienst, egoïsme, enz. enz.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, b.v. koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, (kinder)porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Uw gemeente kan weigeren om vergunning te verlenen voor b.v. megastallen. Kleinschalige productie dient gestimuleerd te worden.

JEZUS LEEFT is tegen fuseren van gemeenten, maar ook van landen. Grootschaligheid nekt saamhorigheid. De EU moet ontbonden worden. De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

Soest – Hanneke Feenstra – info@jezusleeft.nl

Veenendaal - Karin Hekhuis


Waarom zou VEENENDAAL stemmen op JEZUS LEEFT?

Omdat de partij JEZUS LEEFT:
• een partij is waar de leefregels van JEZUS bepalend zijn.
• een partij is die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij, dit begint met Uzelf
• een partij is die geen onrecht accepteert
• een partij is die de burgers wil dienen
• een partij is waar naastenliefde de basis is
• een partij is waar mensen belangrijker zijn dan handhaving van veel teveel regels
• een partij is die het beste met uw gemeente en u als burger voorheeft

Verandering begint bij ieder mens zelf, JEZUS is gekomen voor de hele wereld ook voor U. Alleen als we met elkaar JEZUS gaan volgen wordt alles beter! Kiezen voor JEZUS kan werkelijke verandering brengen in uw leven, in uw gezin en in uw gemeente. Het evangelie van JEZUS heeft al zoveel levens veranderd en het zal ook uw leven veranderen. Hij alleen geeft rust en maakt vrij van verslavingen en zonden.

Wij pleiten voor bescherming van alle leven, geboren maar ook ongeboren leven. In de praktijk betekent dit dat JEZUS LEEFT de huidige abortus en euthanasie wetten wil stopzetten. Uw gemeente kan hierin een bijdrage leveren door dit soort klinieken geen vergunning te verlenen. JEZUS LEEFT wil forse maatregelen (uitgebreide voorlichting en verboden, zoals koffieshops sluiten.) nemen tegen zaken die direct of indirect leven beschadigen of verkorten, zoals roken, foute computerspelletjes, porno, alcoholmisbruik en drugsgebruik en bordelen. Ze is voor het opvangen van mensen om ze te helpen en voor een goede daklozenopvang.

JEZUS LEEFT vindt dat er goede zorg gedragen moet worden voor de schepping. Overproductie, massaproductie, voedselverspilling, overbevissing en gebruik van landbouwgif zijn onverantwoorde methoden om voedsel te produceren. Kleinschalige en milieuvriendelijke productie dient gestimuleerd te worden. Ook is het nodig dat er aandacht is voor de vermindering van fijnstof en voor een goede lucht in de gemeente Veenendaal en voor een goede doorstroom op de wegen rond Veenendaal. Ook zal er gekeken moeten worden naar een goede oplossing voor de Rondweg Oost. Ook zal er aandacht nodig zijn voor schone energiesoorten (windmolen, zonnepanelen).

JEZUS LEEFT is voor goede samenwerken tussen mensen en gemeenten. Het is belangrijk dat er genoeg Nederlandse bedrijven blijven in Nederland en dat we niet alle bedrijven verkopen naar het buitenland. De zeggenschap van burgers en gemeenten is belangrijk.

JEZUS LEEFT wil dat sociaal zwakkeren worden geholpen.
JEZUS LEEFT wil graag zwakken ondersteunen en goede voorstellen steunen.

JEZUS LEEFT wil de veiligheid voor de burger vergroten, door meer toezicht van de politie. Hiermee zal ook de criminaliteit worden terug gedrongen.

Veenendaal – Karin Hekhuis – veenendaal@jezusleeft.nl

Pin It on Pinterest

Share This