gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

JEZUS LEEFT gaat gemeenteraadsverkiezingen in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details !! Het gaat erom te regeren zoals JEZUS het wil.

Voor het verkiezingsprogramma van Jezus Leeft per gemeente, zie hieronder.

Stem op JEZUS LEEFT in:

Altena

PROGRAMMA
JEZUS LEEFT

Gemeente Altena

Plaats: Andel
Datum: 05-02-2022

VOORWOORD
De partij JEZUS LEEFT is opgericht in 2013. Om de stem van inwoners te kunnen vertegenwoordigen is ons doel een entree te maken in de Raad van meerdere gemeenten. In de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is het ons samen bijna gelukt een zetel te verkrijgen in Altena. Dit jaar gaan we er opnieuw voor. Voor de verkiezingen van 2022 hebben we dit uitgebreide programma samengesteld. We kijken uit naar 16 maart 2022!

INHOUD

INHOUD 3
1 Waar staat de partij JEZUS LEEFT voor? 4
1.1 Missie 4
1.2 Kernwaarden 4
2 Programma 5
2.1 Bidden in de gemeente Altena, scholen en zorgcentra 5
2.2 Geestelijke / Pastorale ondersteuning 5
2.3 Ondersteuning armen / daklozen 5
2.4 Sociaal 5
2.5 Tijdelijke opvang 6
2.6 Corona en informatie 6
2.7 Jongeren ontmoetingsplaats in de dorpen 6
2.8 Vluchtelingen / immigranten 7
2.9 Zakelijke bijstand ZZP en (MKB) bedrijven 7
2.10 Wonen 7
2.11 Toerisme 8
2.12 Veiligheid 8
2.13 Criminaliteit 8
2.14 Milieu 9
2.15 Gezondheid 9
2.16 Onderwijs 9
2.17 Zondagsrust 9

1 WAAR STAAT DE PARTIJ JEZUS LEEFT VOOR?
1.1 Missie
De missie van JEZUS LEEFT is om in Nederland, dus ook in Gemeente Altena, meer mensen te bereiken met de boodschap om Jezus te volgen!

Jezus is gekomen voor de hele wereld, ook voor Altena. Verandering begint bij iedere Nederlander zelf. Als we met elkaar Jezus gaan volgen wordt alles beter!

JEZUS LEEFT staat ervoor om het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Dit alleen kan werkelijke verandering brengen in Altena, Nederland en in de rest van de wereld. Het evangelie van Jezus Christus heeft al zoveel levens veranderd en het kan ook uw leven veranderen.

Dit gedachtegoed kan in veel thema’s worden verwerkt in de hierna benoemde programmapunten. Ook op overige thema’s geeft JEZUS LEEFT de visie voor een beter Altena.

1.2 Kernwaarden
Onze samenleving is divers opgebouwd en er zullen altijd verschillen zijn. Daarom moet ook een partij als JEZUS LEEFT realistisch zijn in haalbare gemeenschappelijke doelstellingen, maar wel met behoud van haar eigen kernwaarden. Eén van de belangrijkste kernwaarden is dat de liefde van Jezus Christus zichtbaar wordt door de programma-activiteiten heen.
JEZUS LEEFT richt zich daarom op activiteiten die vredestichtend en verbindend zijn voor de samenleving in Altena. Daarnaast willen we de liefde voor onze naaste, gerelateerd aan Gods Woord, zichtbaar laten worden door onze programma activiteiten. 

2 PROGRAMMA
2.1 Bidden in de gemeente Altena, scholen en zorgcentra
Nederland was ooit een biddende natie. In de 80-jarige oorlog (1568-1648) werden door stadsbesturen en burgemeesters gebedsoproepen gedaan en werden biddagen gehouden. Verandering begint ook met gebed. JEZUS LEEFT wil gebedsruimtes creëren in de vier wijklocaties van de Gemeente en andere openbare gebouwen om gelovigen de gelegenheid te bieden om te bidden.

2.2 Geestelijke / Pastorale ondersteuning
Bij inwoners van Altena kunnen spanningen ontstaan. JEZUS LEEFT staat voor het aanbieden van geestelijke verzorging vanuit de gemeente als onderdeel van de ondersteunende diensten van de gemeente Altena. Jeugdhulp en WMO moeten aansluiten bij de geloofsovertuiging. Digitale dienstverlening moet altijd aangevuld worden met een persoonlijk gesprek.

2.3 Ondersteuning armen / daklozen / minima
Mensen mogen niet aan de rand van de samenleving dreigen te komen als gevolg van tegenslagen. JEZUS LEEFT wil financiële ondersteuning voor deze groep mensen en een persoonlijk plan voor begeleiding aanbieden. De minima vrijstellen van gemeentelijke belasting.
De gemeente dient transparant te zijn in haar processen en te behartigen zaken. Met name voor het proces voor maatschappelijke crisisopvang en dreigend dak- en thuislozen. Kinderen uit gezinnen met laag inkomen gratis deelname aanbieden aan muziekles, sport of fitness tot een maximum bedrag per maand.

2.4 Sociaal
Mensen zijn sociale wezens en Jezus Leeft staat voor sociale gelijkheid. Daarom mogen we de alleenstaanden, langdurig zieken en inwoners met migratie achtergrond niet vergeten. JEZUS LEEFT wil liever investeren in het sociale domein dan aan havens en bedrijven. Investeren specifiek in:
– Subsidie voor hulpverlenende instanties en gelovige kerkgenootschappen in gemeente Altena voor acties voor zieken, armen, behoeftigen en alleenstaanden.
– Campagne voor het bezoeken van een alleenstaande, langdurig zieke of inwoner met een migratie-achtergrond.
– Mensen met een uitkering dienen – voor zover zij psychisch en fysiek ertoe in staat zijn – passende arbeid te verrichten om deel te nemen aan de maatschappij.
– Bibliotheek gratis maken stimuleert mensen die taalachterstand hebben om te gaan lezen. Dit draagt bij voor hun ontwikkeling en kansen in de maatschappij.
– Inspraak van burgers op voorstellen gemeente

2.5 Tijdelijke opvang
Geld vrijmaken voor opvanghuizen of voor tijdelijke opvang in gezinnen voor mensen in een crisis / noodsituatie.
2.6 Corona en informatie
De afgelopen twee jaar heeft de overheid zich gericht op het vaccin als oplossing voor coronacrisis. Hierbij zijn woorden als ‘dwang en drang’ naar voren gekomen zodat mensen zich laten vaccineren. JEZUS LEEFT staat voor aanvullende informatieverstrekking over de bijwerkingen en mogelijke gevolgen van vaccinaties zodat mensen een voor hen goede keuze kunnen maken. Respect en verdraagzaamheid voor de gemaakte keuzes benadrukken ten aanzien van wel of niet nemen van vaccins.

2.7 Jongeren ontmoetingsplaats in de dorpen
Door ontmoetingsplekken of een koffiebar in te richten voor jongeren kunnen activiteiten aangeboden worden. Tevens gespreksmogelijkheden creëren met jongeren wat zij belangrijk vinden, waar zij tegenaan lopen, hoe vandalisme teruggedrongen kan worden, ervaring met geweld bespreken en de achtergrond bespreken van het drugsgebruik. Activiteiten aanbieden om zich op bepaalde interesses te ontwikkelen. Open lucht samenkomsten, concerten en andere religieuze evenementen toestaan, ook op zondag (zie ook 2.17 zondagsrust).

2.8 Vluchtelingen / immigranten
Met een derde aan immigranten horen vluchtelingen / immigranten er ook helemaal bij. Mensen die huis en haard hebben moeten ontvluchten moeten zich veilig voelen. Laat het land Altena een veilige gastvrije omgeving zijn waarbij migranten aansluiting vind bij de inwoners. JEZUS LEEFT vindt dat Gemeente Altena aan bevordering van integratie moet doen door informatieverstrekking over het belang van integratie niet alleen aan vluchtelingen / immigranten, maar ook aan burgers. Daarnaast het stimuleren van gezamenlijke activiteiten en ontmoetingen met buurtbewoners. Gratis lidmaatschap Bibliotheek voor mensen met taalachterstand.

2.9 Zakelijke bijstand ZZP en (MKB) bedrijven
Opvangbudget voor MKB die geen overbruggingskrediet krijgen. Bedrijven die financieel gezond zijn maar een overbruggingsprobleem hebben, kunnen niet altijd krediet krijgen van een bank wat leidt tot moeilijke en onnodige situaties. De gemeente kan besluiten hierin tijdelijk een tegemoetkoming doen in de vorm van een zakelijke renteloze lening eenmalig voor een bepaalde termijn. Het bedrijf moet wel aan kunnen tonen dat de financiële situatie weer gezond is na deze termijn.

2.10 Wonen
Woningen zijn nodig ook voor de toekomst. Binnen de kernen 2-3-4 laags-appartementen en buiten de kernen nieuwe wijken. Investeren in locaties geschikt voor toekomstige uitbreiding. Langs bestaande dijkwegen binnendijks open velden benutten. Voor het verruimen van woongelegenheid en betere doorstroom op de woningmarkt willen we:
– Meer bouwgrond vrijmaken.
– Subsidie verstrekken aan starters die binnen 10 jaar wordt terugbetaald.
– Bouwen van 2-3 laags appartementen en seniorenwoningen met subsidie in kernen.
– Buiten de kern nieuwe wijken aanleggen.
– Langs dijken binnendijks open velden benutten voor wonen.
– Tiny houses toestaan in specifieke locaties.
– Dubbele woonbestemming op 1 perceel toekennen om twee huishoudens toe te staan voor een bepaalde periode.
Hierdoor wordt er meer woongelegenheid gecreëerd en kunnen jongeren sparen voor doorstart naar andere woning.
– Gesubsidieerde seniorenwoningen of flats bouwen.
– Uitbreiden van mantelzorg
– Tot slot betrokkenheid door opiniepeiling buurtbewoners met betrekking tot beslissingen aangaande hun woonomgeving

2.11 Toerisme
Subsidie voor ambachten, musea en winkels die gericht zijn op authentieke Altena-land kenmerken. Toerisme in Biesbosch lichtelijk uitbreiden.

2.12 Veiligheid
Op veel wegen zijn fietsers en schoolgaande kinderen en ’s zomers veel toeristen. Er wordt soms op rechte stukken met hoge snelheid gereden, terwijl voetgangers ernaast lopen. Dorpen staan te vol met auto’s wat onveilig is.
– Voor meer veiligheid op dijken door drempels op dijken aan te brengen bij rechte stukken.
– Fietspaden / voetgangersgedeelte in plaats van strepen op de weg, met name op dijken
– Meer parkeergelegenheid in dorpen.
Voor veiliger wegen, moet er meer geld naar fietspaden, onder andere op dijken. In de polder zijn er uitgereden bermen, uitrijstroken met afwatering is bijvoorbeeld een oplossing.

2.13 Criminaliteit
Meer wijkagenten surveillance in buitengebieden.
2.14 Milieu
Meer controle op schoonhouden van de wegen en opstarten van schoonmaakprojecten samen met scholen. Zon, wind en bodemenergie toepassen bij alle gemeentelijke instellingen en het stimuleren hiervan. Particulieren en bedrijven subsidies geven om dit toe te passen. Toestaan van windmolens tot maximaal 10Kw buiten de bebouwde kom bij particulieren en bedrijven. Agrarisch landschap behouden voor agrarische activiteiten. Ruimte geven aan de boeren voor creatieve agrarische ideeën. Belang van de boer voorop stellen boven regels.
2.15 Gezondheid
Juist in deze tijd is het van belang om te zorgen voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. JEZUS LEEFT staat voor gezonde inwoners van Altena door:
– het plaatsen van buitensporttoestellen op aangewezen plaatsen voor het doen van lichamelijke oefeningen.
– Het aanleggen van wandelroutes in dorpen, in combinatie met sporttoestellen op de route
– Campagne voor het terugdringen van alcoholgebruik in samenhang met praktische ondersteuningsprogramma’s
– Campagne voor het terugdringen van overgewicht in samenhang met praktische ondersteuningsprogramma’s
– Campagne voor deelname aan gebalanceerd voedsel programma
2.16 Onderwijs
Subsidies om in samenwerking met bedrijven leerprogramma’s te ontwikkelen zodat jongeren beter opgeleid worden.
2.17 Zondagsrust
Altena is een prachtig gebied waar van genoten kan worden. JEZUS LEEFT vindt het van belang dat de Zondag in het kader van de Zondagswet in ere wordt gehouden als rustdag. Winkelsluiting op zondag in stand houden. Gemeente Altena dient toe te zien en op te treden bij klachten aangaande werkzaamheden die de geluidsbepalingen (langdurig) overschrijden. Met uitzondering van religieuze evenementen op zondag zoals open lucht diensten.

Bergen (NH)

Bekijk hier het programma.

Dordrecht

Waar staan wij voor?
Jezus Leeft staat voor een maatschappij die gefundeerd is op Liefde en gerechtigheid. Wij geloven in het ontvangen van de zegen van Zijn hand wanneer wij leven zoals God het bedoeld heeft. Dit is een principe dat voor iedereen geldt en daarom vinden wij het verkondigen van het Evangelie letterlijk van levensbelang. Wij geloven ook in een leven na onze dood hier op aarde. Een leven waarbij we hier kunnen kiezen of wij na onze dood bij God mogen wonen en voor eeuwig mogen leven zonder dood, ziekte, pijn of verdriet. Dat gunnen wij iedereen en daarom bieden wij iedereen de kans om hieraan deel te mogen hebben door de verkondiging van het Evangelie.

Kies voor Jezus

Jezus de basis van ons bestaan
Jezus is voor ons het belangrijkste in ons leven. Jezus is de Wijsheid Zelf, Hij is de Waarheid waar zovelen naar verlangen in deze tijd. Bovendien kan alleen Jezus ons leven vervullen met een vrede die alleen de Vredevorst kan geven. Dat is een vrede die aanwezig blijft midden in de stormen van ons leven. Dat is omdat de Vredevorst, Jezus zelf altijd bij een christen aanwezig is. Zoals Jezus zelf zegt in Matteüs 28 dat Hij bij de christenen zal zijn tot aan het einde van deze wereld. Voorwaarde hiervoor is dat wij de Blijde Boodschap van Het Evangelie verkondigen aan iedereen en Het Evangelie onderwijzen zodat iedereen met Jezus kan leven. Het vertellen over deze Blijde Boodschap die aan iedereen aangeboden wordt is vanzelfsprekend onze eerste verantwoordelijkheid. Jezus is het begin en het einde van ons leven hier op aarde. Leven met Jezus leidt bovendien tot een samenleving waarin iedereen gelukkig is en niemand tekort zal komen.

Kies voor Leven

Jezus Leeft voor leven en leefbaarheid
Kiezen voor het Leven binnen de gemeente Dordrecht betekent voor ons dat wij streven naar kwaliteit van leven voor alle bewoners van Dordrecht. Dit betekent in de eerste plaats dat wij vinden dat iedereen gelijke kansen moet hebben in de maatschappij. Dit willen wij realiseren door:

 • Ieder kind gelijke kansen te geven op goed onderwijs.
 • Kinderen met een volle maag onderwijs te laten volgen.
 • Voorlichting te geven op scholen over de gevaren van de samenleving (drug, criminaliteit, loverboys enz.).
 • Te onderzoeken waarom kinderen en volwassenen met drug en criminaliteit in aanraking komen om zodoende toekomstgericht preventief te werk te kunnen gaan.
 • Dienst- en hulpverlening af te stemmen op de behoefte van de inwoners van Dordrecht en niet andersom!
 • De beschikbare dienst- en hulpverlening voor iedereen bereikbaar te maken door toegankelijkheid voor minder validen en duidelijke informatie voor iedereen.
 • Een kwalitatieve drempelwaarde op te stellen voor de zorg- en hulpverlening. Met andere woorden wij willen een kwaliteitsnorm opstellen voor zorg- en hulpverlening die minimaal gegarandeerd zou moeten zijn. Dus de kwaliteit mag altijd beter, maar nooit onder deze drempelwaarde uitkomen, dus ook niet door gewenste bezuinigingen van bovenaf.

Kies voor een groene en duurzame samenleving

Zorg voor schepping en natuur

Jezus Leeft is zich bewust van de ons gegeven opdracht om voor de schepping zorg te dragen. Dit betekent dat wij duurzaam en zorgzaam dienen om te gaan met de natuur en onze middelen. Wij zijn daarmee een voorstander van subsidie op duurzame aanpassingen aan de woningen in Dordrecht, zeker nu de energierekeningen onbetaalbaar dreigen te worden voor veel mensen. Wij pleiten voor een evenredige verdeling van deze subsidies door actief subsidie aan te bieden aan de minder draagkrachtigen.

Vanuit onze eerbied voor de schepping vinden wij de groengebieden in Dordrecht belangrijk. Wij willen deze gebieden niet alleen behouden, maar ook het belang van de natuur meer onder de aandacht brengen bij onze inwoners. Dit willen wij doen door activiteiten in de natuurgebieden te stimuleren en zo het nut van de natuur te laten ervaren. Hoeveel mensen hebben tijdens de coronacrisis niet ontdekt dat wandelen of fietsen in de natuur de nodige rust brengt in deze hectische samenleving? Deze rust willen wij graag promoten, omdat het van groot belang is voor een gebalanceerd leven.

Aantrekkelijke locaties willen wij meer onder de aandacht brengen en gemotoriseerd verkeer in de natuurgebieden beperken tot bewoners en werkverkeer. Zo kunnen de inwoners van Dordrecht meer genieten van veilig en verantwoord wandelen en fietsen in deze gebieden.

Vervuilende industrie uit de stad

Jezus Leeft wil Chemours/DuPont uit de stad wegkrijgen. Chemours/DuPont is een sterk vervuilende industrie die de grond van de wijk de Staart heeft vergiftigd. Om deze reden willen wij Dupont uit Dordrecht weg hebben, met een goede regeling voor de medewerkers die jarenlang bij Dupont hebben gewerkt. Dupont heeft genoeg verdiend om de trouwe medewerkers ruim te compenseren. En Dordrecht mag weer een schone stad worden waar men in alle veiligheid van de natuur kan genieten.

Regionale bedrijvigheid

Voor een milieuvriendelijke stad willen wij het aankopen van onze dagelijkse boodschappen bij plaatselijke of regionale boeren en tuinders stimuleren. Dit draagt bij aan een gezond milieu, dagverse etenswaren en toekomstbestendige bedrijvigheid in stad en regio. Wanneer we ons met de ons omliggende dorpen verbinden draagt dit bij aan een sterke stad en regio.

Kies voor een sterke en aantrekkelijke stad

Dordrecht een historische ondernemersstad
Dordrecht is een stad met een rijke historie, historische gebouwen en een groot gehalte aan ondernemerschap. Bovendien ligt onze stad ook nog eens aan een drierivieren punt. Het ondernemerschap willen wij stimuleren door de unieke eigenschappen van Dordrecht sterk onder de aandacht te brengen buiten onze stadsgrenzen. Jezus Leeft wil aandacht geven aan de rijke religieuze historie van de stad Dordrecht. Door leuke educatieve bijeenkomsten te organiseren op de unieke plekjes die Dordrecht heeft stimuleren wij ook de ondernemers in de stad.

Dordrecht zijn we samen
Om van Dordrecht een stad met een sterk wij gevoel te maken willen wij integratie de wijken zoveel mogelijk stimuleren. Door in nieuw te bouwen gebieden woningen voor jong en oud, arm en rijk naast elkaar te bouwen stimuleren wij deze integratie. Het verlenen van bouwvergunningen zal dus ook zoveel als mogelijk aan deze vereisten moeten voldoen. Naast integratie in de samenleving zorgen we zo ook voor beschikbare woningen voor alle burgers van Dordrecht.

Kies voor een sociale en eerlijke samenleving

Woningnood en sociale opvang goed geregeld

In Nederland kan helaas niet iedereen even goed meekomen in de maatschappij. Sommige mensen komen na diverse problemen zelfs op straat terecht, of kiezen vanwege uitzichtloosheid voor verslavende middelen. Ons hart gaat er naar uit om deze mensen een nieuwe, betere toekomst te kunnen bieden.

Daarnaast zien we ook dat huur- of koopwoningen onbetaalbaar worden voor starters op de woningmarkt. Ons ideaalbeeld om hieruit te komen is het creëren van woongebieden met opvanglocaties. Huur en koopwoningen zullen met subsidies aangeboden kunnen worden tegen een gereduceerde prijs. Zo kiezen bewoners zelf voor wonen naast opvangplekken. Dit voorkomt protesten tegen opvanglocaties en zorgt voor een betere binding tussen burgers onderling.

Wij willen dit realiseren door eenmalige subsidie te verstrekken aan woningbouwverenigingen en sociale projectontwikkelaars. Zo kunnen huizen goedkoper gebouwd en aangeboden worden.

Centraal in deze woongebieden staat de opvang van de zwakkeren in de samenleving. Door de inwoners zelf te laten kiezen om te wonen bij een opvanglocatie zal integratie gemakkelijker verlopen. Vervolgens zal aandacht worden gegeven aan evaluatie en blijvende integratie.

Samen tegen eenzaamheid

In Dordrecht leven veel mensen in eenzaamheid. Zowel in zorgcomplexen als in de eigen thuissituatie krijgen veel mensen nauwelijks tot geen bezoek. De Bijbel leert ons dat de mens gemaakt is voor gemeenschap met elkaar. Je kunt van elkaar leren, elkaar bemoedigen en opbouwen. Wanneer  iemand dit mist in het leven, is iemand feitelijk geïsoleerd van de maatschappij. Wij willen dat vrijwilligerswerk hier een positieve invulling aan kan geven.

Kies voor goed onderwijs

Goed onderwijs voor iedereen
Goed onderwijs is belangrijk voor iedereen. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen dezelfde startpositie kan krijgen in het onderwijs. Scholen zouden daarbij een bewuste sociale rol op zich moeten nemen door signalen van kinderen op te vangen en hier creatieve oplossingen voor te vinden. Omdat dit altijd om maatwerk vraagt kan dit niet altijd enkel aan de school overgelaten worden. Waar nodig kunnen scholen een beroep doen op de gemeentelijke, of landelijke politiek. Wij streven ernaar dat ieder kind met een lunchpakket naar school kan gaan. Verder dient ieder kind onbezorgd de lessen te kunnen volgen en zich veilig voelen onderweg van en naar school. Uitgangspunt is dat ieder kind veilig van en naar school kan gaan en zich op school volledig moet kunnen concentreren op de studie.

Kies voor goede zorg

Zorg gaat vóór culturele activiteiten
Jezus Leeft hecht veel waarde aan onze zorgsamenleving. Nu pijnlijk duidelijk is geworden hoeveel er is bezuinigd op de zorg willen wij hier een keer in brengen. Zorg als basisbehoefte gaat bij ons dan ook voor op secundaire behoeften. Als Jezus Leeft willen wij beschikbare gelden onder andere inzetten voor de zorgsector. Wmo gelden zullen wat ons betreft dan ook volledig aan de Wmo besteed moeten worden en niet gebruikt worden om andere tekorten aan te vullen. Daarnaast willen wij juist beschikbare gelden inzetten voor specifieke situaties die buiten de bestaande regelingen vallen, maar waar wel zorg noodzakelijk is.

Kies voor veiligheid

Veiligheid voor iedereen
Veiligheid is een van de basisbehoeften van ons als mens. De gemeente Dordrecht zou een veilige plek moeten zijn voor iedereen. Deze veiligheid geldt zowel voor de thuissituatie als op straat. Wanneer een strafbaar feit is gepleegd dient een aangifte serieus opgenomen en afgehandeld te worden. Dit is in het belang van het slachtoffer die zich beschermt voelt door de politie. Maar het is ook een belangrijk signaal voor de dader dat deze er niet mee wegkomt. Inwoners moeten zich beschermd weten door de politie en daders moeten weer ontzag krijgen voor het uniform.

Voldoende politie beschikbaar
Dit betekent dat ook gekeken wordt naar de capaciteit en facilitering van de politie. De politiemacht moet daarmee ook in staat gesteld worden om haar taken naar behoren uit te kunnen voeren. Training, middelen en financiën zouden hiervoor beschikbaar gesteld moeten worden voor zover nodig.

Jezus Leeft is plaatselijk betrokken
Wij hechten belang aan de rol van de wijkagent. Een wijkagent is betrokken bij de wijk en weet wat er speelt. En ook kan de wijkagent een signaal geven wanneer een inwoner van Dordrecht wat extra aandacht of hulp nodig heeft. De wijkagent beseft dat hij alleen vertrouwen kan krijgen, wanneer hij ook vertrouwen durft te geven.

Rehabilitatie en preventie jeugdcriminaliteit
Aan de kant van de daders moet ingezet worden op rehabilitatie. Hoe komt het dat iemand tot het plegen van strafbare feiten is overgegaan? En wat kunnen wij eraan doen door middel van hulpverlening om deze daders een respectabele toekomst te geven? Studie wijst uit dat het veelal kansarme jongeren zijn die in de criminaliteit belanden. Zij worden gelokt met vaak valse beloftes van “het snelle geld”. Door middel van educatie door ervaringsdeskundigen willen wij op scholen de jongeren preventief behoeden voor een slechte toekomst.

Preventieve bestrijding van verslaving en uitbuiting
Een gezonde samenleving kent geen verslaving, onderdrukking of uitbuiting. Wat ons betreft horen coffeeshops, casino’s en seksinrichtingen dan ook niet bij het straatbeeld van Dordrecht. Wij zullen er alles aan doen om deze gelegenheden tegen te houden. Waar deze gelegenheden al zijn gevestigd zullen wij alles inzetten om deze gelegenheden terug te dringen en uiteindelijk te sluiten.

Wij horen graag van u!

Jezus Leeft, voor God en de samenleving!

Wij zijn ons bewust dat wij als politieke partij ten dienste staan van God en onze kiezers. Mist u iets binnen ons programma? Laat het ons weten! Wij zullen alle inzendingen serieus bestuderen en waar van toepassing opnemen in ons (toekomstige) partijprogramma.

Stem wijzer, kies voor Jezus Leeft!

1. De binnenstad van Dordrecht moet autovrij worden?

Wij vinden de autovrije zone prima zoals die nu is gerealiseerd. Wel zijn wij voor eenrichtingverkeer op de Voorstraat vanaf het steegoversloot richting Reedijk dat aansluit op eenrichtingverkeer op de Wijnstraat vanaf de Wijnbrug tot de Boomstraat. Op deze manier kan iedereen op de doorrijden zonder elkaar te hinderen. Het winkelgebied kan autovrij gemaakt worden, met uitzondering voor woonverkeer.

2. Ook na Corona moet er een volledig vuurwerkverbod komen?

Harde knallen zorgt voor paniek bij huisdieren. Bovendien zorgen de extra harde knallen ook voor gehoorschade. Daarbij leidt de natuur ook nog eens enorme schade.

Wij zijn daarom voor vuurwerk dat de gemeente uitgeeft en dat ter plaatse op een vast moment en locatie afgestoken kan worden. Zo houden we het voor iedereen leuk.

Vuurwerk op een centrale plek en beperkt, zodat met nieuwjaar alles snel opgeruimd kan worden en de schade aan het milieu beperkt blijft. Het vuurwerk zal ook binnen de grenzen vallen zodat gehoorschade wordt voorkomen en vanwege de locatie bewoners en huisdieren van een prettige en rustige nieuwjaar wisseling kunnen genieten.

3. De gemeente moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur?

In deze tijd hebben we te maken met extreme bezuinigingen vanwege het corona beleid en het sluiten van winkels en horeca. In deze periode gaat onze eerste zorg uit naar extra budget voor zorg en het behoud van onze winkels en positieve horeca.

4. De gemeente moet zich inzetten om het chemische bedrijf Chemours te sluiten?

Chemours/DuPont droeg bij aan het Pfas probleem en draagt met haar nieuwe producten bij aan toekomstige problemen. Door de Pfas uitstoot van fabrieken als Chemours/DuPont kunnen bedrijven die zich wel aan de regels houden niet bouwen of uitbreiden. Chemours/DuPont belemmerd zo de plaatselijke economie.

Jezus Leeft wil Chemours/DuPont sluiten. Chemours/DuPont is naast veroorzaker van het Pfas probleem een sterk vervuilende industrie die de grond van de wijk de Staart heeft vergiftigd. Om deze redenen willen wij Dupont uit Dordrecht weg hebben, met een goede regeling voor de medewerkers die jarenlang bij Dupont hebben gewerkt. Dupont heeft genoeg verdiend om de medewerkers ruim te compenseren. En Dordrecht mag weer een schone stad worden waar men in alle veiligheid van de natuur kan genieten.

5. In de gemeente Dordrecht mogen geen windmolens komen?

Geen windmolens in Dordrecht! Zelfs op grote afstand maken windmolens lawaai dat niet goed is voor de volksgezondheid. Daarbij verpesten windmolens het groene landschap. Wij zijn meer voor zonnepanelen op bedrijfspanden, overheidsgebouwen en huizen en langs de snelwegen in de middenberm.

6. De gemeente moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als dat ten koste gaat van ruimte voor de auto?

Dordrecht heeft een mooi natuurgebied en sluit met haar fiets- en wandelpaden aan tot Willemstad en het groene hart om fijn te kunnen wandelen en fietsen. Wij willen in dit soort recreatiegebieden investeren in meer autovrije fiets- en wandelzones zonder het woon- werkverkeer te belemmeren.

Hoe zien wij dit voor ons? Door aparte fiets- en wandelpaden aan te leggen. En op gecombineerde wegen waar wel autoverkeer is toegestaan, dit autoverkeer te beperken tot bepaalde tijdszones. Auto’s dienen in deze recreatiegebieden niet te rijden.

7. De gemeente moet meer geld uittrekken voor BOA’s (handhavers)?

Wij hanteren de gulden middenweg in ons standpunt over het aantal BOA’s. Wij willen absoluut geen extra BOA’s waar het gaat om het lastigvallen van burgers, winkeliers en horeca ondernemingen. Wel vinden wij toezicht op criminaliteit en agressieve ongeregeldheden prima.

8. Er moet meer geld komen voor armoedebestrijding, ook als de lokale belastingen daarvoor omhoog moeten?

Jezus Leeft vind dat er zeker meer geld moet komen voor armoedebestrijding. Met een goed bestuur en het versterken van de Dordtse economie zou er geen hogere lokale belasting geheven hoeven worden.

Wij zien meer in het sluiten van Chemours/DuPont met een riante vergoeding voor alle vervuiling die zij door de jaren heen hebben geloosd in het water en de luchtvervuiling die zij nog steeds produceren! Daarbij willen wij een einde maken aan de privatisering waarbij een enkeling een topsalaris verdient en de medewerkers worden uitgemolken. Wij willen terug naar gemeentelijke bedrijven zonder winstoogmerk om topsalarissen van bestuurders te betalen. Zo kunnen de medewerkers ook weer een goed loon ontvangen. Dit voorkomt al een hoop armoede.

Ook privatiseringen van bedrijven als Eneco hebben ervoor gezorgd dat wij nu de topprijs betalen voor ons gas en onze energie. Daarom zijn wij voor gemeentelijke bedrijven en zullen wij daar sterk op inzetten.

9. Winkels moeten ook op zondag open kunnen zijn?

Jezus Leeft vind de Sabbatsrust van levensbelang. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat een rustdag in de week zorgt voor meer energie en focus gedurende de overige werkdagen. Bovendien heeft een christen een dag in de week nodig om in deze drukke samenleving zijn of haar aandacht volledig aan God te kunnen wijden. Wij zijn er daarom voor dat iedere winkel de keuze moet hebben om op zaterdag en/of zondag de winkel te sluiten.

10. Er moet meer camera toezicht komen?

Jezus Leeft is niet voor een controlestaat en wil de privacy van de inwoners van Dordrecht waarborgen. Veiligheid op straat wordt bovendien beter gewaarborgd door voldoende politie personeel. De politie moet voldoende mensen in dienst hebben om te kunnen patrouilleren en om aangiftes goed op te nemen en af te handelen. Wanneer misdadigers, onruststokers en plegers van zedenmisdrijven weer worden opgepakt en veroordeeld gaat hier een preventieve werking van uit. Nu weten plegers van zedenmisdrijven helaas dat de pakkans klein is, alleen al vanwege het feit dat aangiftes niet voldoende opgenomen worden, waardoor strafvervolging uitblijft.

Wij zijn daarom voor meer blauw op straat, politieagenten die zich bezighouden met hun basistaken van boeven vangen en de straat veilig houden.

11. Om de veiligheid te bevorderen moet er meer camera toezicht komen?

Wij geloven dat camera toezicht niet het eerste middel is om de veiligheid te waarborgen. Er zijn effectievere middelen, zoals meer politie op straat en meer politie om de aangiftes serieus op te nemen en af te handelen.

Effectievere middelen zijn volgens ons de begroeiing van struiken op achterafgelegen plaatsen laag houden en meer licht van straatlantaarns. Zo kunnen misdadigers veel moeilijker hun daden plegen zonder dat anderen dit kunnen zien. Hier zal een preventieve werking van uitgaan.

Wanneer er dan ook weer voldoende politiemacht beschikbaar is voor patrouilles zal een pleger van een misdaad veel sneller op heterdaad betrapt en gearresteerd kunnen worden.

12. Bij het bestrijden van dierplagen mogen geen dieren meer gedood worden?

Jezus Leeft is voor het leven, ook het leven van dieren. Elk dier heeft zijn eigen nut en bij het ontstaan van een plaag kan een dier op een andere locatie geplaatst worden.

Alleen wanneer een diersoort een plaag gaat vormen die de gezondheid van de mens bedreigt kan het doden noodzakelijk worden. Denk hierbij aan de pest die vele slachtoffers heeft geëist door verspreiding van de Yersinia Pestis bacterie.

13. In Dordrecht moeten wolkenkrabbers komen?

Jezus Leeft hecht waarde aan de historie van Dordrecht als oudste stad van Holland. Onze historische gebouwen moeten al te vaak wijken voor nieuwbouw, of nieuwe gevelpartijen. Dat is al spijtig genoeg. Een wolkenkrabber past echt niet in het straatbeeld van Dordrecht. Ook binnen de wijken past het beeld van een wolkenkrabber niet. Laten we als Dordrecht niet de illusie hebben dat we een metropool kunnen worden, maar laten we aan de waarde hechten van Dordrecht als oudste stad van Dordrecht met al haar geschiedenis.

14. Personen in een verdachte situatie mogen vaker preventief gefouilleerd worden?

Wanneer personen zich in een duidelijk verdachte situatie bevinden mogen zij wat Jezus Leeft betreft preventief gefouilleerd worden. Hebben zij niets te verbergen, dan hebben zij ook niets te vrezen. Maar al te vaak worden criminele beschermd door de privacy wetgeving, waardoor de pakkans en bestraffing van criminelen wordt bemoeilijkt. Waar preventief fouilleren in een verdachte situatie kan leiden tot voorkomen van een strafbaar feit, of het bestraffen na het plegen van een strafbaar feit zijn wij zeker voorstander van preventief fouilleren.

15. Openbaar vervoer moet gratis blijven voor 65-plussers, ook als dit leidt tot extra kosten voor de gemeente?

Jezus Leeft vind het vervoer voor iedereen belangrijk. Er zijn ook al diverse vervoersmogelijkheden, zoals de DrechtHopperpas binnen de regio Dordrecht en de Valys voor landelijk vervoer. Beide mogelijkheden geven vervoer van deur tot deur. Daarbij vinden wij dat het directe vervoer van de stadsbussen voor iedereen mogelijk moet zijn, van alle leeftijden. Dan denken wij eerder aan een reductie van de prijzen voor alle gebruikers van de stadsbus.

16. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten tot een tegenprestatie voor de samenleving?

In principe zijn wij voor het leveren van een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering, maar wel onder twee strikte voorwaarden:

 • De tegenprestatie moet passen bij de carrière die iemand heeft doorlopen
 • De tegenprestatie mag geen betaald werk verdringen of vervangen

17. Bij projecten met grote gevolgen moet de gemeente een burgerraad organiseren?

Wij vinden het verstandig om de kennis en ervaring van de vele burgers van Dordrecht mee te nemen bij projecten met grote gevolgen. Door de brede kennis en ervaring van de vele burgers mee te nemen in de besluitvorming kan efficiënter gewerkt worden en kunnen financiële problemen beter voorkomen worden.

18. Om de ambtelijke organisatie een afspiegeling van de samenleving te maken, moeten minderheden voorrang krijgen bij sollicitaties?

Jezus Leeft vindt dat bij een sollicitatie de persoon met de beste kwalificaties aangesteld moet worden. Wij staan voor de hoogst mogelijke kwaliteit van onze dienstverlening en daarom kiezen wij altijd voor de beste kwalificaties bij een sollicitatie.

19. Financiële meevallers moeten direct voor lastenverlichting ingezet worden?

Jezus Leeft staat voor het eerlijke verhaal. Daarom zullen wij financiële meevallers ook gebruiken om financiële tegenvallers mee op te vangen. Ook hebben wij financiën nodig voor de ontwikkeling van de stad, ondersteuning van winkels en positieve horeca ondernemers, passende scholing en werkgelegenheid voor iedere inwoner.

 Blijft hierna nog een financiële meevaller over, dan kan die met de inwoners gedeeld worden via een lastenverlichting. Maar het eerlijke verhaal is gewoon dat een meevaller er met alle financiële problemen rondom de corona maatregelen en overheidsbezuinigingen niet in zal zitten.

20. De gemeente moet ervoor zorgen dat elke wijk een buurthuis heeft, ook als dit leidt tot extra kosten?

Jezus Leeft vindt buurthuizen enorm belangrijk. Sterker nog, voor de gemeente Rotterdam heb ik onderzoek gedaan naar binding en burgerschap op het Noordereiland. Ik heb in mijn onderzoeksresultaten gepleit voor het terugbrengen van het buurthuis en het belang van een burgermoeder die allerlei activiteiten organiseerde van fietstochten, buurtbarbecues, taalles, voorlezen en uitleggen van (ambtelijke) brieven, beheer van de speeltuin, kooklessen enzovoorts. Deze vrouw werkte zo’n 20 uur betaald, maar was zo betrokken dat zij nog minstens 20 uur van haar vrije tijd investeerde. En haar man werkte ook mee op vrijwillige basis. Zulke mensen zijn goud waard!

 Positieve buurthuizen hebben een preventieve werking op jeugdcriminaliteit. Bovendien kunnen deze buurthuizen bijdragen aan de positieve ontwikkeling van jongeren en inwoners onderling in contact met elkaar brengen.

21. De gemeente moet meebetalen aan gezond eten op scholen, ook als dat de gemeente extra geld kost?

Jezus Leeft is voor gezond eten op scholen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de scholen zelf. Zij hebben voldoende financiële middelen om hier de verantwoordelijkheid op te nemen. Bovendien kunnen zij in de bedrijfsvoering zelf kiezen welk eten zij aanbieden op school. Het is aan de gemeente om via vergunningen gezond voedsel op scholen te stimuleren. Voor basisscholen is de gemeente verantwoordelijk voor de huisvesting, daarbij kan zij ook sturend ingrijpen op gezonde voeding. Dit kan bijvoorbeeld door bij de inrichting van de keuken geen frituurapparaten op te nemen, maar de keuken in te richten voor gezonde voeding.

 Rondom scholen worden geen vergunningen verstrekt voor fast food ondernemingen, snoepwinkels of andere ongezonde ondernemingen voor onze jongeren.

22. De inkomensgrens voor de gratis Dordtpas moet omhoog, zodat meer gezinnen er gebruik van kunnen maken?

Jezus Leeft is voor het actief aanbieden van de Dordtpas aan iedereen die er recht op heeft. Wij vinden het belangrijk om de mensen die recht hebben op de Dordtpas deze pas ook actief aan te bieden. Te vaak komen mensen wel in aanmerking voor dit soort voorzieningen, maar wordt er geen gebruik van gemaakt omdat zij de weg niet kennen. Nu alle prijzen van brandstof, boodschappen, gas en elektra enorm zijn gestegen moet de Dordtpas aan een bredere groep actief beschikbaar gesteld worden om problematische schulden te helpen voorkomen.

23. Voor milieu- en klimaatvoorzieningen mag de lokale belasting stijgen?

Jezus Leeft is tegen belastingverhoging voor de milieu en klimaatagenda. Wij zijn juist voor een rechtvaardige subsidie voor iedereen. Nu is het zo dat een inwoner van Dordrecht minimaal twee voorzieningen moet aanpassen in de woning om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit houd in dat alleen de vermogende inwoners hier profijt van kunnen trekken.

 De milieu en klimaatagenda is door Europa op onze landelijke regering opgelegd. Dit betekent voor Jezus Leeft dat er dan ook geld vanuit Europa en de Rijksoverheid naar de lokale burgers moet doorstromen om woningen duurzamer te maken. Ook woningbouwverenigingen zouden verplicht moeten worden om aan een hogere duurzaamheidsnorm te voldoen qua isolatie van de woningen en duurzame gas en elektra voorzieningen.

24. Om geluidsoverlast tegen te gaan moet de gemeente zich inzetten om de snelheid op de N3 te beperken tot 80 km/u?

Jezus Leeft is voor creatieve oplossingen. Wij zijn tegen 80 km/u. Wij zijn voor geluidsschermen gemaakt van zonnepanelen. Zo lossen we twee problemen in één keer op. We houden het geluid van de auto’s tegen en wekken duurzame stroom op. De onderzijde van de geluidswal zou gemaakt kunnen worden van onderhoudsvrij groen, zodat het zuurstofgehalte wordt gecompenseerd.

 Jezus Leeft is daarbij ook voor straatverlichting langs de snelwegen. Men is zich er niet goed van bewust, maar wanneer er geen straatverlichting is en de verlichting in de auto uitvalt creëer je een uiterst gevaarlijke situatie. De zonnepanelen kunnen dan zowel de straatverlichting opladen, als stroom opslaan voor de gemeente.

25. Om wateroverlast te voorkomen mag de gemeente een subsidie geven aan bewoners die hun tegels uit de tuin halen?

Jezus Leeft vind het prima wanneer bewoners subsidie ontvangen om hun tegels uit de tuin te halen om wateroverlast te voorkomen. Een groene tuin oogt sowieso beter dan een grijze tuin. Wij willen hier wel een inkomensgrens aan stellen, zodat de subsidie terecht komt bij mensen die dit het hardst nodig hebben.

26. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om besluiten van de gemeenteraad tegen te houden (correctief referendum)?

Jezus Leeft is voor een burgerberaad, niet voor een correctief referendum, omdat het gevaar bestaat dat alle besluiten tegengehouden zullen worden. Er is immers voor elk besluit wel een groep te vinden die voor- of tegen het besluit is. Zo zal er voor elk besluit een correctief referendum ingediend kunnen worden, waardoor de gemeente geen enkel besluit kan nemen en uitvoeren.

 Met het burgerberaad kunnen burgers hun kennis en ervaring inbrengen, zodat de gemeenteraad een weloverwogen besluit kan nemen en uitvoeren.

27. Inwoners die minder restafval aanbieden zouden een lagere afvalstoffenheffing moeten betalen?

Sterker nog! Jezus Leeft vind dat iedere inwoner van Dordrecht minder afvalstoffenheffing moet betalen. Wij vinden dat de daadwerkelijke vervuiler de afvalstoffenheffing zou moeten betalen. Dat zijn de fabrikanten die ons de artikelen met verpakkingsmateriaal verkopen. Wij gooien hun verpakkingsmaterialen weg, dus zouden zij hiervoor de lasten moeten dragen. Inwoners van Dordrecht zouden enkel voor hun gft afval en papier afval een heffing moeten betalen.

28. Het aantal coffeeshops in Dordrecht moet worden verminderd?

Een gezonde samenleving kent geen verslaving, onderdrukking of uitbuiting. Wat ons betreft horen coffeeshops, casino’s en seksinrichtingen dan ook niet bij het straatbeeld van Dordrecht. Wij zullen er alles aan doen om deze gelegenheden tegen te houden. Waar deze gelegenheden al zijn gevestigd zullen wij alles inzetten om deze gelegenheden terug te dringen en uiteindelijk te sluiten.

29. Minimaal 30 procent van de nieuwbouwwoningen moeten sociale huurwoningen zijn?

Jezus Leeft vind dat 50 – 70 procent van de nieuwbouwwoningen moeten bestaan uit sociale huurwoningen. Daarbij vinden wij het jammer dat de 4 miljoen van de overheid niet duidelijk is gespecificeerd voor enkel sociale huurwoningen (https://www.rtvdordrecht.nl/dordrecht-krijgt-4-miljoen-voor-betaalbare-woningen-op-het-maasterras/nieuws/item?1182169)

 Jezus Leeft vind dat minimaal 50 procent van de woningen aan de huurgrens voor huursubsidie voor personen boven de 23 jaar moet voldoen (max € 763,47) en 20 procent moet aan de huurgrens voor huursubsidie voor personen jonger dan 23 jaar voldoen (max € 442,46)

 De overige woningen kunnen al naar gelang de vraag gebouwd worden.

30. In Dordrecht mag een asielzoekerscentrum komen?

Jezus Leeft vindt dat we eerst voor onze eigen burgers voor woonruimte moeten zorgen. Wij zijn daarom voor opvang in de buurlanden van waaruit mensen zijn gevlucht. Daar mag Nederland best subsidie aan geven. Maar hoe kunnen wij mensen een toekomst geven wanneer wij niet eens woonruimte voor hun hebben? Dat zorgt voor een onmenselijke situatie voor de vluchteling en onveilige situaties in de AZC’s. Dat willen wij als Jezus Leeft voorkomen door opvang in de eigen regio van het land van herkomst, met goede opvangfaciliteiten en financiële steun voor voedsel en kleding.

31. Statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) mogen geen voorrang krijgen op een sociale huurwoning?

Statushouders mogen niet voorgaan op onze eigen inwoners, die vaak al jaren wachten op hun eigen woning! Een statushouder heeft (nog) geen Nederlandse identiteit en zou gewoon achteraan in de wachtrij moeten aansluiten. Daarbij zijn wij ook voor opvang in de regio van het land van herkomst. Daarvoor willen wij subsidie beschikbaar stellen, maar Nederland en Dordrecht moeten eerst zorgen voor haar eigen burgers en inwoners.

32. Moet de gemeente geld reserveren voor het stimuleren van een gezonde levensstijl?

Jezus Leeft wil met leuke acties het wandelen en fietsen in haar natuurgebied stimuleren. Dat wil zij doen door het promoten van de lokale boeren en tuinders en samen met deze ondernemers leuke acties op te zetten. Dit stimuleert de beweging onder de Dordtenaren en bevorderd ook het kopen van gezonde en plaatselijke voeding.

33. Wil de gemeente zich inzetten voor goede scholing, stageplaatsen en werk met toekomstperspectief?

Jezus Leeft vindt het belangrijk dat voor iedere jongere voldoende scholingsmogelijkheden in Dordrecht of de nabije regio wordt aangeboden. Daarbij vinden we dat de scholing moet aansluiten op de werkgelegenheid, zodat we voor iedereen werkgelegenheid kunnen creëren. Werkgelegenheid moet op haar beurt weer bijdragen aan banen met toekomstperspectief en doorgroeimogelijkheden voor iedereen.  Dit willen wij realiseren in samenspraak met scholen, bedrijven, zorginstellingen en andere betrokken partijen.

34. Meer geld voor de jeugd (jeugdzorg en jeugdfaciliteiten)?

Jezus Leeft zal zich inzetten voor voldoende budget voor de jeugdzorg, zodat ieder kind de zorg krijgt die bij hem of haar past. Daarnaast willen wij ook voldoende faciliteiten voor de jeugd hebben, zoals een buurtcentrum, een jeugdhonk, sportfaciliteiten enzovoorts. Zo zorgen we dat onze jeugd een fijne jeugd kan ervaren en een positieve ontwikkeling kan doormaken.

35. Moet de gemeente een zelfbewoningsplicht instellen voor alle woningen?

Jezus Leeft ziet hierin de gulden middenweg. Wanneer een investeerder bijvoorbeeld een vervallen pand opknapt is er weer een pand behouden dat verhuurt kan worden. Jezus Leeft is wel voor een taxatiewaarde die bepaalt wat een verhuurder maximaal aan huur mag innen voor een bepaalde woning.

36. Moet de gemeente een maximumsnelheid van 30 km/u invoeren binnen de bebouwde kom?

Jezus Leeft is voor veilig verkeer rondom scholen en zorginstellingen (30 km/u). Maar daarbij zijn wij voor doorstromend verkeer waar mogelijk (50 km/u) binnen de bebouwde kom.

37. Moet de gemeente meer investeren in fietspaden, of in parkeergelegenheid?

Wij zien dat veel parkeergelegenheid overdags wordt gebruikt door bezoekers van supermarkten. Wij vinden dat supermarkten rondom hun gebouw voor voldoende parkeergelegenheid moeten zorgen. De gemeente zorgt graag voor meer fietspaden, omdat dit de beweging en daarmee gezondheid van de inwoners ten goede komt.

 Wij horen graag van u!

Wij zijn ons bewust dat wij als politieke partij ten dienste staan van God en onze kiezers. Mist u iets binnen ons programma? Laat het ons weten! Wij zullen alle inzendingen serieus bestuderen en waar van toepassing opnemen in ons (toekomstige) partijprogramma.

Gorinchem

Verkiezingsprogramma Gorinchem

 Jezus Leeft

 Lijsttrekker: Wim de Visser

 Beste Gorinchemers,

 

Ik Wim ben al ruim acht jaar in Gorinchem woonachtig en zie door gesprekken met veel mensen dat er gebrokenheid is. Mensen zoeken naar een doel in hun leven.

Dit doel kunnen wij alleen in Jezus vinden!

 

Met deze politieke partij willen wij mensen kenbaar maken dat er één oplossing is. Er is één weg naar verandering. Leer Jezus kennen, dan zal de hele maatschappij veranderen. Daar staan wij voor!

 Wij geloven in Jezus:

 

 • Wij geloven niet in een beter Systeem wat mensen in het gareel moet houden, zonder liefde maar met angst en boetes. Zonder Jezus persoonlijk te kennen. Zoals dat bij politiek vaak gaat.
 • God is onze Vader, die uit liefde voor u en mij, onze straf droeg en dus Zijn leven voor u en mij gaf aan het kruis.
 • Dat te erkennen maakt dat u zich geliefd voelt, en deze schepper wilt gehoorzamen. Vandaar uit willen we graag wat voor u betekenen, voor zover dat mogelijk is, binnen de politiek voor Gorinchem!
 • We staan voor maatschappelijke betrokkenheid, met de liefde van Jezus omzien naar de medemens. Iedereen heeft recht op een plaatsje in de maatschappij. Vandaar dat we een betere opvang willen voor dak en thuislozen. Waar naast een slaapplaats, ook over de liefde van Jezus verteld wordt. Zodat er op de lange termijn door innerlijke verandering een terugkeer in het maatschappelijk leven van Gorinchem bewerkt wordt.
 • Het openbaar vervoer willen we stimuleren, meer bussen en vooral de plannen voor station Gorinchem Noord actief aanpakken. Zodat mensen in het OV sociale contacten kunnen opbouwen. Haal mensen uit het sociale isolement, stop met de monkapjesplicht handhaving zodat het door God gegeven beeld van Hem (ons mooie gezicht) niet verloren gaat, en er geen barrière komt tussen mensen.
 • Regeren is vooruitdenken wordt er vaak gezegd, de kinderen hebben de toekomst. Daarom vinden we het belangrijk dat kinderen in hun eigen persoonlijke ontwikkeling en richting een opvoeding krijgen. Vandaar dat we thuisonderwijs stimuleren.
 • Stop met de Lesbie, Homo, Bie, Transgender Seksuele verwarring te promoten vanuit de gemeente. Wij geloven in de veelkleurigheid van Jezus! (Jezus regenboog heeft dan ook 7 kleuren, tegenover de LHBTI vlag met 6 kleuren)
 • Huwelijken moeten we beschermen en helpen onderhouden, kinderen nemen namelijk voorbeelden uit de omgeving mee om een beeld van zichzelf te maken.
 • We vinden het belangrijk dat ze tot hun doel komen zoals Jezus dat van tevoren gepland heeft.
Hardinxveld-Giessendam

Jezus Leeft

Partijprogramma Hardinxveld-Giessendam

Lijsttrekker: Maurits-Jan Westhoven

KIES VOOR JEZUS:

Het christelijk geloof is de basis voor ons persoonlijk leven en functioneren. Jezus Leeft verkondigt, leert en praktiseert de Bijbelse principes zoals wordt onderwezen in het woord van God. Wij geloven in één levende God, die eeuwig is in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – die gelijk zijn in macht en heerlijkheid. Vanuit deze overtuiging worden we gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht te tonen.

JezusLeeft! wil een signaal afgeven dat het anders kán en beter moet! We zijn voor iedereen
toegankelijk vanwege onze (lokale) standpunten en bereid verantwoordelijkheid te dragen. We rekenen daarbij graag op uw/jouw steun in Hardinxveld-Giessendam!

JezusLeeft! wil:

 • De LHBTI lobby tegengaan en het huwelijk tussen één man en één vrouw stimuleren
 • De herinrichting van de Haven in Hardinxveld zo spoedig mogelijk hervatten.
 • Chemours direct sluiten om verdere vervuiling tegen te gaan.
 • Aanstootgevende/onzedelijke reclame (bijvoorbeeld op palen langs de snelwegen) weren.
 • Overlast en criminaliteit harder aanpakken. Meer handhaving en initiatieven zoals buurtwachten stimuleren.
 • Wij willen meer overzicht op straat.
 • Pro-kleinschaligheid: Hardinxveld-Giessendam moet een dorp blijven.
 • Stimuleren dat werkelozen re-integreren in het arbeidscircuit. Bedrijven dienen te worden gestimuleerd om meer werk aan te bieden aan lokale mensen.
 • Bedrijven betrekken in de financiële plannen van de gemeente.
 • Watersport recreatie stimuleren door het automatiseren van sluizen. Wij zijn ook voor het plan van de jachthaven Buitendijks.
 • Buurthuizen, buurtmoeders en andere gezonde buurtinitiatieven stimuleren. Wij willen ouderen (gepensioneerden) en jongeren met elkaar verbinden.
 • Slimme milieuverbeteringen in plaats van onrendabele investeringen.
 • De verbreding van de A15 stimuleren zodat het sluipverkeer in de gemeente wordt voorkomen.
 • De vaste gemeenteschuld moet naar nul. Wij willen geen schulden maar elkaar liefhebben. Ook de begroting moet positief afgesloten worden.
 • Asielzoekers zijn alleen welkom als zij huur betalen en werken voor hun geld.
 • De woongelegenheid uitbreiden voor onder andere jonge gezinnen.
 • De communicatie tussen kerken stimuleren. Wij willen minder religie en meer relatie.
 • Niet handhaven op alle zinloze coronamaatregelen!
 • Stimuleren van meerdere generaties per huishouden.

De belangrijkste boodschap: volg Jezus, maak dit praktisch in je leven.

Harlingen

Jezus Leeft

Partijprogramma Harlingen

Heb uw naaste lief zoals uzelf – Lukas 10:27

Lijsttrekker: Baukje Griek-Willems

Jezus Leeft wil:

 • De Heere Jezus staat centraal en onze standpunten zijn gebaseerd op de leer van de Bijbel
 • Cultureel centrum ‘nieuw zuid’ meer ruimte voor groei geven en zo mensen bij elkaar brengen.
 • Coronabeleid inperken: tegengaan coronapas en 2G
 • Tegen gaan klimaat hysterie
 • Inzetten op volksgezondheid; voorlichting en reclame over een gezonde levensstijl
 • Zon, wind en bodemenergie benutten
 • Minder immigratie en asielzoekers
 • Meer inzetten op activiteiten voor de jeugd en hen voorlichting geven over Jezus.
 • Bescherming natuurgebieden meer wad minder massa toerisme. (Denk aan de cruiseschepen in de dokhaven)
 • Friesland onafhankelijk
 • Stoppen met zonneweides en windmolenparken in de Waddenzee. (bescherm de verschillende diersoorten)
 • Verbieden drugsgebruik en sluiten coffeeshops.
 • Herindelingen terugdraaien
 • Wij kiezen altijd voor leven. Om die reden pleiten wij voor het afschaffen van euthanasie en abortus.
Heerenveen

Partijprogramma Jezus Leeft – Gemeenteraadsverkiezingen Heerenveen – Maart 2022

 

JEZUS LEEFT

 

VOOR EEN MAATSCHAPPIJ GEBASEERD OP LIEFDE EN GERECHTIGHEID

Depressie, verslaving, eenzaamheid, afwijzing, angst zijn dingen waar veel mensen mee worstelen. Het zijn stuk voor stuk ontastbare verschijnselen die uitwerking hebben in de tastbare wereld. Als mensen zijn we kwetsbaar en allemaal op zoek naar liefde die de leegte in ons hart opvult, in deze zoektocht komen we vaak met onszelf in de knoop.

 

De ‘geestelijke zorg’ die wordt geboden aan de mensen bestaat vaak uit het trachten om de verschijnselen weg te drukken door een hoeveelheid pillen voor te schrijven (om in ieder geval te kunnen slapen). De wortel van het probleem wordt niet verwijderd, waardoor we een uitzichtloze situatie krijgen.

 

Jezus Leeft gelooft dat Jezus Christus de enige weg is om hier weer uit te komen en vrij te zijn. Jezus geeft een ongekende vrede die alle verstand en middelen te boven gaat. Hij is niet gekomen om deze wereld te oordelen, maar om haar te redden. Ieder die in Hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven!

 

Stem voor de Weg, de Waarheid, en het Leven: Stem in maart op Jezus Leeft!

 

Lijsttrekker: Arnt Volmar

 

5 Speerpunten:

 1. Volg Jezus
  1. Het beste wat Heerenveen kan overkomen is dat haar inwoners een levende relatie met Jezus krijgen. Op deze manier kunnen ze hun waarlijke bestemming ontdekken: Om te zijn als sterren aan de hemel. Als een licht in de duisternis. Zodat ook de mensen rondom Heerenveen niet voor eeuwig verloren gaan, maar eeuwig leven hebben in Jezus Christus.
 2. Problemen aanpakken bij de wortel i.p.v. symptoombestrijding.
  1. Voorkomen van geld gooien in een bodemloze put. Je kunt fruitvliegjes blijven vangen, maar het werkt beter om het afval buiten te zetten. De zonde is het probleem: Jezus is de oplossing. Zijn onmeetbare liefde maakt vergeving en bevrijding mogelijk.
 3. Betere voorzieningen voor jongeren
  1. Veel jongeren vervelen zich en er zijn weinig veilige plekken waar er naar jongeren wordt geluisterd en waar ze worden opgebouwd. De jongeren hebben het evangelie nodig.
 4. Tegengaan controlestraat en beschermen grondrechten burgers
  1. Helaas heeft de overheid zich niet bij haar taak gehouden om de grondrechten van burgers te beschermen, maar pakt ze af onder het mom van ‘stay safe.’ Echte veiligheid is te vinden bij Jezus Christus.
 1. Tegen klimaathysterie
  1. Klimaat is aan verandering onderhevig. Er hoeft niet direct met geld gesmeten worden als de woorden ‘direct’ en ‘duurzaamheid’ worden genoemd. Echte duurzaamheid voor de ziel is geloven in Jezus Christus.

 

Overig: Bekijk de pagina van Jezusleeft.nl om alle standpunten te zien en IkzoekGod.nl voor meer informatie over Jezus

 

 

Heerlen

Verkiezingsprogramma Heerlen 2022-2026

 Jezus Leeft

 Lijsttrekker: Sarina Coert

  

 1. Inleiding

Jezus Leeft betreft een nieuwe, christelijke, politieke partij in Nederland die is opgericht door Joop van Ooijen uit Giessenburg. Onze partij wil meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 in Heerlen (Limburg). Lijsttrekker Sarina Coert (53) woonachtig in Heerlen: “In het Verkiezingsprogramma 2022-2026 dat voor u ligt, willen we een korte impressie geven van onze kernwaarden en kernplannen voor de komende periode als het gaat om de belangrijkste onderwerpen tot nu toe’’. We doen mee in de Gemeente Heerlen. “ Ons motto: “Meer Jezus, Minder crisis.”

 

 1. De basis

Het christelijk geloof is de basis voor ons persoonlijk leven en functioneren. We geloven in God (de Vader), de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Vanuit deze overtuiging worden we gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht te tonen in Heerlen. We willen een signaal afgeven dat het anders kán en beter moet en zijn voor iedereen toegankelijk vanwege onze (lokale) standpunten. We zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen en rekenen daarbij graag op jouw/uw steun! Kandidaten op de verkiezingslijst voor Jezus Leeft in Heerlen:

 

 1. Sarina Coert (53) Heerlen. Lijsttrekker.

  

SAMEN ÉÉN

 Jezus Leeft staat voor EENHEID! Alleen in de liefde van JEZUS vinden wij elkaar en worden wij echt een!

 ‘Jezus leert ons om onze naaste lief te hebben als jezelf. Daarom geloven wij dat alleen Jezus werkelijke verandering in Nederland kan brengen’

Net als andere partijen vinden wij ook dat iedereen gelijkwaardig is en meedoet ongeacht geloof, huidskleur, geaardheid, handicap en klasse.. Zo ook ongeacht vaccinatiestatus.

 

Onze belangrijkste speerpunten zijn:

 

Afschaffing QR Code

  

1          Coronabeleid inperken: tegengaan coronapas – afschaffing QR code.  

Voor eenheid in de samenleving. Tegen polarisering, discriminatie, onwettig ontslag en uitsluiting van de samenleving en gezondheidszorg. Winkels en Horeca moeten open en toegankelijk zijn voor iedereen met of zonder QR code. Dit geldt ook voor de zorg.

 

2          Tegen vaccinatieplicht

Vaccinatie blijft altijd een eigen vrije keuze (zelfbeschikking) en zeker minderjarigen mogen niet onder druk worden gezet en moeten altijd begeleid zijn door een ouder.        

 Inzetten op volksgezondheid; voorlichting en reclame over een gezonde levensstijl.

Boosten (versterken) van ons immuunsysteem, subsidiëren van o.a.; gezond eten, sportscholen en zwembaden en plaatsing van buitensporttoestellen.

 

3          Jeugdzorg (meer betrokkenheid bij de jeugd)

Stimuleren thuisonderwijs (veel meer aandacht voor het individuele kind) en jeugd evenementen.

 

4          Ouderen

Langer gezond meedraaien (thuis), goede zorg regelen pensioenen beschermen.

 

5          Zorg (verzekering en voorziening)

Betaalbaar voor jong en oud, ongeacht inkomen of vaccinatie status.

 

6          Levendig en bruisend centrum van de stad Heerlen       

Culturele erfgoed bewaren en uitbreiden. Stimuleren Ondernemersinitiatieven en Verenigingsleven en jongeren cultuur cafés (talenten stimuleren).

 

7          Minder blauw meer wit              

 Denk aan meer IC bedden en alternatieve (succesvolle) behandelingen tegen virussen en meer ‘handen aan het bed’.                                                                                                                        

 

8          Jezus JA – EU NEE

Minder regelgeving vanuit de hogere overheden (provincie, rijksoverheid en Europese Unie).  De zeggenschap moet terug naar Nederland, terug naar de gemeenten, terug naar de burgers.

 

9          Meer woningen (sociale huurwoningen en vrije sector woningen)

Betaalbaar wonen en leefbaarheid bijv. door leegstaande panden om te bouwen tot betaalbare woonruimte.

 

10        Minimum loon voor essentiële beroepen

Dichten kloof tussen arm en rijk.

11        Zon, wind en bodem energie benutten

Wij staan voor duurzaamheid.

 

ALL FOR 1 AND 1 FOR ALL

(Samen één voor een Liefdevolle en Rechtvaardige Samenleving)

 

Hengelo

Hengelo kiest voor Jezus

#DurfTeGeloven
Een goed begin begint bij Jezus en een goed einde eindigt bij Jezus. Ook in de politiek, ook in Hengelo. Jezus is gestorven voor onze zonden, zodat wij weer in relatie kunnen komen met God. Hierdoor kunnen we samen met God leven in dit leven en in het leven dat gaat komen.
Met Jezus kunnen we de Bijbel volgen en echt rechtvaardig zijn.
Met Jezus kunnen we onze kinderen goede normen en waarden meegeven.
Met Jezus kunnen we echt onze naast liefhebben en goed voor elkaar zorgen.
Met Jezus kunnen wij onze talenten verdubbelen en Hengelo nieuw leven inblazen.
Met Jezus kunnen zorgen voor de stad die Hij ons gegeven heeft.

#Rechtvaardig
Wij geloven dat rechtvaardigheid een stad succesvol maakt. Daarom staan wij voor gelijke kansen voor iedereen, geen leugens en bedrog in de politiek en een eerlijke rechtspraak.
Daarnaast willen wij geen coffeeshops en geen prostitutie meer in Hengelo.

#GoedOnderwijs
De Bijbel laat zien dat wat kinderen leren zij later ook gaan doen. Wij zijn tegen het promoten van het LHTB-programma, vooral op basisscholen. Gods wil voor seksualiteit is in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daarnaast hebben veel LHBT’ers last van mentale problemen zoals depressie en zijn de zelfmoordcijfers onder LHBT’ers schrikbarend hoog, ook in landen waar dit al voor jaren geaccepteerd wordt.
Het is allesbehalve liefdevol om onze kinderen te stimuleren om deze levensstijl aan te nemen. We moeten iedereen liefhebben ongeacht hun seksuele voorkeur en iedereen helpen met mentale problemen. Maar we moeten onze samenleving en vooral onze kinderen beschermen om niet in diezelfde problemen te komen.

#EchteZorg
Je naaste liefhebben is niet mogelijk zonder voor je naaste te zorgen. Wij staan voor echte zorg. Dit betekent dat wij extra willen investeren in goede en effectieve jeugdzorg om ervoor te zorgen dat jongeren meedraaien in de maatschappij en een goed fundament hebben voor de toekomst. Daarnaast willen wij fraude in zorgbedrijven tegengaan, zodat het geld voor de zorg voor de mensen gebruikt wordt en niet in de zakken komt van corrupt bedrijven.
Ook willen wij dat mensen vrij zijn om hun eigen keuze te maken van welke partij zij zorg willen ontvangen, want persoonlijke zorg op maat is noodzakelijk voor echte zorg.

 #VerdubbelJeTalenten
Het is belangrijk om te groeien als stad en als deel van de stad. Wij geloven dat wij de ruimte die wij hebben in Hengelo beter kunnen gebruiken. Daarom staan wij voor een levendige binnenstad, het stimuleren van ondernemers en een vooruitkijkende planning op het gebied van woningbouw en infrastructuur. Met een goede planning kunnen we de woningnood oplossen en voorkomen in de toekomst. Zonne-energie opslaan zonder landbouwgrond in te leveren en op een eerlijke manier CO2 uitstoot te verminderen.

 #GoedBeheer
Wij moeten zorgen voor de stad die God ons gegeven heeft. Wij geloven in de kracht van de wijk, het stimuleren van buurt-initiatieven en het gezamenlijk oplossen van problemen in de wijk. Samen zorgen we voor Hengelo en samen zorgen we voor elkaar.

Katwijk

Partijprogrammapunten Katwijk

Jezus Leeft

Lijsttrekker: Bert Vlasman

Jezus Leeft wil:

• Huurwoningen dienen beter verdeeld te worden in Katwijk. De doorstroming van jong naar oud werkt niet. Dit komt onder andere doordat veel oudere mensen hun ééngezinswoning niet verlaten omdat ze een hogere huur moeten betalen voor een 55+ woning. Hierdoor krijgt de jongere generatie geen kans om een ééngezinswoning te huren. Betreft koopwoningen moeten we hierbij terug naar starterspremies zodat jonge gezinnen ook een huis kunnen kopen.
• Katwijk is en blijft een christelijk dorp! Katwijk moet geen gebedsruimtes van andere religies toelaten zoals moskeeën.
• Ook dient de soefitempel te worden verwijderd in verband met niet-christelijke praktijken en diensten van islamitische oorsprong.
• Laten wij als Katwijk een voorbeeld zijn om te kiezen voor het leven in plaats van dat we onacceptabele, on-bijbelse en niet-werkende door de overheid ingestelde Covid-regels te handhaven. Met name de QR-code die een zodanig discriminerend karakter heeft, dat gezonde mensen in bepaalde plaatsen hun toegang wordt geweigerd. Dit is niet omdat ze niet gezond zijn (wat overigens ook discriminatie is) maar omdat ze geen toegangsbewijs hebben (driedubbele vaccinnatie).
• Katwijk dient een gemeente te zijn die staat voor het geloof in Jezus Christus en dat ook laat zien door liefde, kracht en gezond verstand en niet door angst.
• Elke vorm van propaganda wat tegen de Bijbel ingaat en daarmee de promotie van zonde, moet niet geaccepteerd en tegenhouden worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld voor: homo-propaganda, pedofilie-propaganda, transgender-propaganda etc.

               Waarom  zou  Katwijk  stemmen  op  Jezus Leeft?    

 

                              Omdat wij zijn:

De partij waar de wet van de liefde van de Here Jezus bepalend is.

De partij die voor de waarheid staat en deze ook aan het licht brengt.

De partij die opkomt voor een rechtvaardige maatschappij waar gerechtigheid en recht heerst.

De partij die geen water bij de wijn doet en bij haar standpunten blijft.

De partij die geen onrecht accepteert.

De partij die de taal van het volk spreekt.

De partij waar naastenliefde de basis is.

De partij die het leven belangrijker vindt dan nutteloze, niet-bijbelse

door de overheid opgelegde covid-regels.

Kortom: de partij waar u als katwijk het beste op kan stemmen.

Dus stel heel uw vertrouwen op de Here Jezus en verwacht alles van Hem

Nodig Hem uit in uw leven en ervaar zelf dat Jezus Leeft.

Bekijk de kick-off campagne vanaf minuut 26

Bekijk het verkiezingsdebat vanaf minuut 33

 

Molenlanden

Bestuur

– Laten we met elkaar ervoor zorgen dat Molenlanden een dorp blijft. Met zoveel mogelijk voorzieningen die lokaal beschikbaar zijn.
Onze kernen moeten meer inspraak krijgen (dorpsraden) en eigen beleid kunnen maken.

-Om Molenlanden aantrekkelijk voor de burgers te houden moeten gemeentelijke voorzieningen in alle kernen komen/blijven. Meer servicepunten.

Omgeving

-Wij willen dat Chemours in Dordrecht onmiddellijk sluit, als ze niet stoppen met het verspreiden van kankerverwekkende stoffen over onze mooie gemeente.

-Molens in Kinderdijk. Toeristenbelasting (voor niet Molenlanders) heffen om omwonenden te ondersteunen om de overlast tegen te gaan. Alle activiteiten moeten worden getoetst of ze geen overlast voor de omwonenden geven.

-Wij zijn voorstanders van een groot recreatiegebied ten noorden van de A15. Vooral aanplanting van bomen vinden we van belang. De gemeente dient te zorgen voor voldoende vrije natuur en groenvoorziening

-De rijksoverheid schijnt vergeten te zijn dat boeren en akkerbouwers ons van voedsel voorzien. Daarom willen we de (vooral kleine en biologische) boeren steunen. Verkoop van producent naar consument, dat stimuleren wij.

-Tegengaan van de dolgedraaide klimaatlobby. Zinloze CO2 besparingsregels, zoals ons polder landschap drassiger maken, tegengaan. Het verzonnen stikstofprobleem ontmaskeren en ervoor zorgen dat de linkse klimaatlobby onze boeren het leven niet nog lastiger gaat maken.

-We willen volkstuintjes beschikbaar stellen voor belangstellende inwoners! (ook voor de scholen in iedere kern). Elke dorpskern zijn eigen basisschool.

-Koeien moeten in het weideseizoen naar buiten en geen megastallen in Molenlanden.

-Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.

-Zon, wind en bodem energie toepassen bij alle gemeentelijke instellingen. Particulieren en bedrijven subsidies geven om dit toe te passen. Dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Dus b.v. geen zonneweides.

Samenleven

-We willen geen moskee in Molenlanden. Vrijheid van godsdienst is mooi, maar niet van een godsdienst die andersgezinden niet tolereert.

-Ouderen hebben extra steun nodig. Ze betalen geen gemeentelijke belastingen. Ze krijgen gratis vervoer naar gemeentelijke servicepunten. We willen de AOW-ers compenseren voor de nadelen van de loskoppeling van de AOW met het minmumloon

-Geen Propaganda voor de homolobby.

-Er wordt nu te weinig geïnvesteerd in onze jeugd. Daarom willen wij in ieder dorp activiteiten plannen voor de jeugd. Bijvoorbeeld: pooltafels, filmavonden, sportvoorzieningen, enz.. Sluiting van alle horeca om 24 uur, om overlast te voorkomen.

-Veel kruispunten binnen onze gemeente zijn levensgevaarlijk, vooral voor fietsers. Wij zorgen ervoor dat er op gevaarlijk kruispunten rotondes gaan komen en meer veilige fietsroutes.

-Drugshandel en gebruik moeten fel bestreden worden, omdat het de samenleving ondermijnt.

-Armoede willen we bestrijden, door o.a. iedereen de mogelijkheid te geven een inkomen te verdienen. Mensen die hiertoe niet in staat zijn moet de gemeente helpen. Mensen die geen inkomen willen verdienen maar wel kunnen, krijgen geen financiële hulp.

-Asielzoekers moeten gelijk behandeld worden als inwoners.

-Bedrijvigheid moet gestimuleerd worden om mensen de mogelijkheid te geven een inkomen te verdienen. Dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Geen nieuwe industrieterreinen, wel uitbreiding van bestaande industrieterreinen

-Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom en krijgen hulp, zolang de situatie in het thuisland onveilig blijft. Als dit niet meer het geval is moeten ze terug naar eigen land. Langdurende opvang dient niet in centra te gebeuren, maar verspreid over verschillende kernen.

-Alle leerlingen van de basisscholen gratis zwemles in onze waterrijke gemeente vinden we noodzakelijk!

-Woningbouw moet zodanig zijn, dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om in onze gemeente te kunnen blijven wonen. Er moet z.s.m. in elke kern gebouwd worden. Het is onacceptabel dat een slecht functionerend ambtenaren apparaat een vertragende factor is voor nieuwbouw.

-Verkeersdrempels moeten zo worden gemaakt, dat er niet harder gereden kan worden dan aldaar toegestaan.

-Er moeten woningen beschikbaar zijn, of worden gemaakt, voor ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen.

-Winkels niet op zondag open in kernen waar dit tegenstand van de buurt geeft.

-Sluipverkeer door onze polder tegengaan.

– Niet handhavend optreden tegen corona maatregelen van de regering.

-Thuis onderwijs stimuleren om ongewenste overheidsinvloeden op onze kinderen tegen te gaan.

Wist je dat alleen liefde de basis is voor een gezonde gemeenschap?

Lees ook onze grondwet op: www.jezusleeft.nl

Stem 16 maart op JEZUS LEEFT ! Dat is het beste voor Molenlanden

Nieuwegein

Partijprogramma Nieuwegein

 Jezus Leeft

 GELOOF IN GOD

Het christelijk geloof is de basis voor ons persoonlijk leven en functioneren. Jezus Leeft verkondigt, leert en praktiseert de bijbelse principes zoals wordt onderwezen in het woord van God. Wij geloven in één levende God, die eeuwig is in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – die gelijk zijn in macht en heerlijkheid. Vanuit deze overtuiging worden wij gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht te tonen.

 Jezus Leeft wil een signaal afgeven dat het anders kán en beter moet! We zijn voor iedereen toegankelijk vanwege onze (lokale) standpunten en bereid verantwoordelijkheid te dragen. Wij rekenen daarbij graag op uw/jouw steun in Nieuwegein!

 

Jezus Leeft wil:

 

 • Sneller bouwen: meer hoogbouw en betaalbare woningen;
 • Verbeteren van de veiligheid bij oversteekplaatsen door middel van slagbomen;
 • Meer groen in de wijken. Het onderhoud van de groenvoorzieningen moet bij de gemeente liggen én voor een gedeelte bij de wijkbewoners;
 • Meer en beter onderhoud van de wijken: terug naar eigen beheer van bewoners zodat de betrokkenheid en verantwoordelijkheid wordt vergroot;
 • De bijbelse principes en het christelijke moraal actief verdedigen;
 • Sancties op (religieuze) instellingen die oproepen tot geweld jegens christenen (en Joodse gemeenschap) en christelijke (en Joodse) instellingen;
 • Geen nieuwe asielzoekers in de stad.

 

Noordoostpolder

Partijprogramma Noordoostpolder

Jezus Leeft

Lijsttrekker: Sjoertje Hakvoort-Weerstand

Jezus Leeft Noordoostpolder:

 

 • Wij zijn een partij waar Jezus centraal staat.
 • We willen besturen naar Zijn wil: Eerlijk en Rechtvaardig.
 • Het is belangrijk dat de christelijke normen en waarden gestimuleerd worden.
 • Wij willen een veilige samenleving zodat alle burgers zich veilig voelen; zowel in de dorpen, als in het buitengebied.
 • Jezus Leeft is voor een zo laag mogelijke belastingdruk.
 • Nu en in de toekomst: stoppen met het handhaven van het Coronabeleid.
 • Voor onze burgers willen wij: goede ziekenhuiszorg, verslavingszorg en jeugdzorg.
 • Armoedebestrijding d.m.v. het snel signaleren van problemen en deze oplossen.
 • We willen vooral op de buitenwegen de verkeersveiligheid in de polder verhogen.
 • Jezus Leeft is tegen coffeeshops
 • We willen meer en betaalbare woningbouw in de polderdorpen.
 • Jezus Leeft is positief over de Lelylijn, elke betere ontsluiting van de Noordoostpolder is goed.
 • We zijn tegen nieuwe zonneweides en nieuw te bouwen windmolenparken in de polder.
 • Jezus Leeft doet geen water bij de wijn.
Rotterdam

Verkiezingsprogramma Rotterdam

 Jezus Leeft

Lijsttrekker: Wim Kleen

GELOOF IN GOD

 

Het christelijk geloof is de basis voor ons persoonlijk leven en functioneren. JezusLeeft verkondigt, leert en praktiseert de bijbelse principes zoals wordt onderwezen in het woord van God. Wij geloven in één levende God, die eeuwig is in drie personen: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest – die gelijk zijn in macht en heerlijkheid. Vanuit deze overtuiging worden we gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht te tonen.

 JezusLeeft wilt een signaal afgeven dat het anders kán en beter moet! Wij zijn voor iedereen toegankelijk vanwege onze (lokale) standpunten en bereid verantwoordelijkheid te dragen.

 We rekenen daarbij graag op uw/jouw steun in Rotterdam!

 

 Jezus Leeft wilt:

 

 1. Integriteit hoort in de politiek.

Jezus Leeft is een partij waar je op kunt vertrouwen, dus geen valse beloftes maar uitdragen waar we voor staan;

JL wilt als eerste partij in de politieke geschiedenis integriteit brengen.

Bij JL behoudt uw stem zijn waarde.

 

 1. Meer woningen voor jonge starters die de woningmarkt betreden.

Jongeren en/of studenten moeten keer op keer opnieuw achter in de rij aansluiten.

JL stelt voor: Betaalbare sociale huurwoningen verkopen aan jongeren

Daarnaast wilt JL nieuwe koopwoningen voor de middenklasse in achterstandswijken voor verbetering van deze buurten.

 

 1. Geen tweedeling of polarisatie en geen uitsluiting.

We moeten onmiddellijk stoppen met de QR-samenleving en geen 2G of 3G invoeren.

De buitenproportionele maatregelen raken burger en ondernemer. JezusLeeft vind dat de verantwoordelijkheid bij de burger hoort te liggen.

 • Geen handhaving van het coronabeleid van de overheid.
 • Het OMT bestaat uit wetenschappers die zich beperken tot één visie op Corona. Dat is geen wetenschap, maar een dogma, vandaar dat het OMT de status wetenschappelijk adviesorgaan niet verdiend. JL volgt deze adviezen daarom niet op.
 • Rotterdam moet weer vrij en open!

 

 1. Demonstreren is een grondrecht. Demonstraties mogen niet worden verboden.

 

 1. Een direct gekozen burgemeester.

 

 1. Gratis parkeren in de hele stad.

 

 1. Het volk moet meer inspraak krijgen in de besluitvorming van de gemeente. Dit betekent dus meer enquêtes en lokale (bindende) referenda.

 

 1. Bescherming van het leven;

Wij geloven dat alleen God het leven kan geven en dat het leven daarom heilig is van het begin tot het einde.

Wanneer een moeder en/of vader abortus overwegen is er één ding duidelijk; het kind is niet het probleem.

Er is altijd een oplossing, en dat is onder andere adoptie.

Het doden van een kind zullen wij nooit een oplossing noemen, maar een tragische keuze.

JL streeft naar het bieden van een adequate en, indien nodig, structurele hulp en het beëindigen van abortuspraktijken.

Geen abortuskliniek in Rotterdam, JL wilt geen onschuldig bloed aan zijn handen.

 

 1. Armoedebestrijding;

 JL streeft voor goedkoop openbaar vervoer voor de inwoners van Rotterdam met een minimum inkomen.

 • Effectieve schuldenaanpak.
 • Betaalbare energiekosten.
 • Betaalbare huren.
 • Kwijtschelding van diverse heffingen.
 • Niet belasten, maar ontlasten.

 

 Jezus Leeft is een partij die staat voor liefde, integriteit, barmhartigheid en compassie.

 Een partij waar je écht op kan vertrouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smallingerland

Verkiezingsprogramma

2022

 JEZUS LEEFT

 Meer Jezus,

” Meer vrijheid ”

 Jezus Leeft betreft een christelijke, politieke partij in Nederland die is opgericht door Joop van Ooijen uit Giessenburg. Onze partij wil meedoen aan de Gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2022 in Smallingerland (Fr.).

 

 Lijsttrekker Gjalt-jan  Teeninga (27) uit Opeinde (FR.):

 

“In het Verkiezingsprogramma 2022-2026 dat voor u ligt, willen we een korte impressie geven van onze kernwaarden en kernplannen voor de komende periode als het gaat om de belangrijkste onderwerpen tot nu toe’’.

 

 We doen mee in de Gemeente Smallingerland:

 

Boornbergum, De Tike (grotendeels), De Veenhoop, De Wilgen, Drachten, Drachtstercompagnie, Houtigehage, Kortehemmen, Nijega, Opeinde, Oudega en Rottevalle.“

 

 Ons motto:

 

Meer Jezus, Minder crisis.”

 

 

 1. God heeft de hoogste plaats.

 

Het christelijk geloof is de basis voor ons persoonlijk leven en functioneren. We geloven in God (de Vader), de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest. Vanuit deze overtuiging worden we gedreven om sociale bewogenheid en daadkracht te tonen!

 

We willen een signaal afgeven dat het anders kán en beter moet! We zijn voor iedereen toegankelijk vanwege onze (lokale) standpunten. We zijn bereid verantwoordelijkheid te dragen. We rekenen daarbij graag op uw/jouw steun!

 

Kandidaten op de verkiezingslijst voor Jezus Leeft in Smallingerland (FR.):

 1. Gjalt-jan Teeninga (27), Opeinde.

 

 1. Verlaging van de gemeentelijke belastingen

 

Wij willen verlaging van de ”gemeentelijke” belastingen, vanwege als maar toenemende lastendruk op de burger.

 

 1. Stoppen met horeca te pesten!

 

Wij van Jezus leeft vinden dat het normale leven weer op gang gebracht moet worden. Ook vinden wij dat het niet langer meer mogelijk moet zijn om de horeca naar de vernieling te brengen door onder het mom van corona de zaken te sluiten. 

Wij willen dan ook blijvend onze vrijheid terug!

Ook zijn wij tegen QR codes!

 

Om de horeca voor de geleden schade tegemoet te komen vinden wij dat de boetes op het niet goed naleven van de corona regels, geseponeerd moeten worden. Laten we een voorbeeld gemeente zijn! En de horeca steunen.

 

 1. Weg met de verdeelde samenleving.

 

Een leefbare omgeving begint bij het leven in vrijheid!

Zonder de corona maatregelen. Weg met een verdeelde samenleving! Niet tijdelijk (vlak voor de verkiezingen) Maar blijvend. Wij staan voor een kerstfeest in vrijheid!

Wij vinden dat een prik nemen een ”echte” vrije keuze moet blijven.  Laten we dit stoppen en een voorbeeld zijn voor de rest van het land.

 

 

 

 1. Winkelcentrum Drachten

 

 

Vanwege de economische en technologische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is het vrij aannemelijk dat verschillende ondernemers (winkeliers) de (financiële) crisis maar moeilijk (hebben) kunnen weerstaan. We zijn ervan overtuigd dat we een stimulerende en positieve rol kunnen vervullen inzake het stimuleren van onze lokale economie.

 

 

 1. Economie / Bedrijfsleven: méér werk

 

 

 

We hechten veel waarde aan een lokale, opkomende economie. Daarom vinden wij dat het juist de taak van de gemeente is om meer werk te creëren.  Dit kan door mensen die momenteel thuis zitten zonder werk vrijwilligers werk aan te bieden. En uitbreiding van bedrijven te stimuleren.

 

 

 1. Nieuwbouw woningmarkt

 

We willen de lokale woningmarkt/woningbouw stimuleren.

Door meer huizen te laten bouwen. Ook vinden wij dat het makkelijker moet worden om een bouwvergunningen te verkrijgen.

Meer betaalbare woningen voor mensen met een monddaalinkomen.

Iedereen heeft recht op een veilige woonomgeving!

 

 1. Sociale woningmarkt

 

We hechten veel waarde aan een sociale woningmarkt. We willen de woningmarkt verbreden en stimuleren. Oude huurwoningen moeten zoveel mogelijk behouden blijven voor de culturele en maatschappelijke waarde ervan. Renovatie en aanpassingen zoals isolatie en zonne-energie moeten gestimuleerd worden. De huurprijs blijft daardoor betaalbaar voor mensen met een minimum inkomen.

 

 

 1. Voor de naastenliefde

Jezus leeft, hecht veel waarde aan onze naaste!

Zo vinden wij het gebod heb u naaste lief als u zelf heel belangrijk en willen wij ons daarom ook inzetten voor de zwakkere in de samenleving.

 

 1. Jongeren – de toekomst

 

Onze aandacht gaat uit naar jongeren. We willen jongeren kansen en perspectieven aanbieden op verschillende terreinen, onze sleutelwoorden daarbij zijn: wonen, leren en werken. “De jeugd heeft de toekomst.” Jongeren moeten meer geholpen worden bij hun zoektocht naar perspectieven voor hun leven.

 

 

 1. Van meer blauw op straat naar wit in de zorg.

 

Wij staan voor meer personeel in de zorg! Vooral in crisis tijden merken wij hoe belangrijk het zorgend personeel is. Wij vinden dan ook dat er niet meer blauw of boa’s op straat moeten komen maar meer zorgend personeel !  Betere omstandigheden in onze ziekenhuizen voor het werkende personeel. Ook zijn wij tegen het  bezuinigen in de thuis en jeugdzorg !

 

Dit en veel meer willen we de komende jaren bereiken. We zijn betrokken en willen meedoen in de Gemeente Smallingerland.

 

Meer informatie 

www.jezusleeft.nl

 

 

Wij waarderen uw / jouw steun op 19 maart 2022!

 

Laat 2022 ons jaar worden!

 

 

 

Met vriendelijke groet en zegen, JEZUS LEEFT.

Stadskanaal

Programma Stadskanaal

Jezus Leeft

Lijsttrekker: Jonathan Scotto di Minico

Wij zijn een partij waar Jezus het belangrijkste is. We willen leven naar Zijn wil! Jezus heeft het beste met ons voor! Ook voor Stadskanaal!

Waar staat JEZUSLEEFT dan voor?

1. BEKEER U TOT JEZUS EN KIES VOOR JEZUS:

Het allerbeste en belangrijkste is als je je bekeert tot Jezus! Dan ontvang je eeuwig leven bij Hem! Dan ga je niet verloren als je sterft! Dus Stadskanaal maak vandaag nog de keuze voor Jezus!

2. WE ZIJN PRO-LIFE EN ANTI-ABORTUS:

Wij geloven dat Jezus het leven geeft! Wie zijn wij dan om het af te breken? We geloven dat er altijd andere oplossingen zijn dan je kind te laten aborteren. Denk aan adoptie, stichting beschermde wieg enz.

3. WE WILLEN PER DIRECT STOPPEN MET HET HUIDIGE CORONA BELEID:

Wij willen als Jezusleeft stoppen met de coronapaspoort, qr-code samenleving, 1G 2G of 3G beleid, Mondkapjesplicht, testen, vaccineren.

Stadskanaal moet weer helemaal open en terug naar het oude normaal. Stoppen met handhaven op het coronabeleid en de verantwoordelijkheid bij de burger leggen!

4. JEZUSLEEFT STAAT VOOR NAASTENLIEFDE

Dus vanuit de gemeente Stadskanaal en overheid een dienende houding. Dat zou Jezus ook doen. Een ambtenaar is ervoor om de burger te dienen en niet om te pesten.

5. JEZUSLEEFT PLEIT VOOR ARMOEDEBESTRIJDING

Jezusleeft streeft voor goedkoop openbaar vervoer voor de inwoners van Stadskanaal met een minimum inkomen.

 • Effectieve schuldenaanpak.
 • Betaalbare energiekosten.
 • Betaalbare huren.
 • Kwijtschelding van diverse heffingen.
 • Niet stadskanaal belasten, maar ontlasten.

6. JEZUSLEEFT PLEIT VOOR MEER ZORGMEDEWERKERS IN ZORGINSTELLINGEN

Dus niet bezuinigen op de zorg maar investeren in de zorg! En het heropenen van de kinderafdeling en verlosafdeling van het refaja ziekenhuis in Stadskanaal!

7. KLEINSCHALIGHEID EN BEHOUD MKB IN STADSKANAAL

8. THUISONDERWIJS VOOR OUDERS DIE DAT WENSELIJK VINDEN

9. BESCHERMING VAN NATUURGEBIEDEN RONDOM STADSKANAAL

10. BESCHERMING VAN BOEREN EN HUN ERFGOED IN STADSKANAAL

11. JEZUSLEEFT IS TEGEN HET HUIDGE KLIMAATBELEID EN TEGEN DE DIGITALE ID WALLET

Wij willen stoppen met het huidige klimaathysterie en we willen geen digitale Europese id wallet. Dat is een schending van de privacy van de burgers!

12. JEZUSLEEFT WIL UIT DE EU

13. JEZUSLEEFT WIL BEHOUD CHRISTELIJKE WAARDE EN NORMEN

14. JEZUSLEEFT WIL OOK IN STADSKANAAL EVANGELIE VERKONDIGING OP ALLE MOGELIJKE MANIEREN

 

 

 

 

Tholen

         Verkiezingsprogramma 2022 voor THOLEN

 

De Heere Jezus Christus staat centraal en onze standpunten zijn gebaseerd op de leer van de Bijbel.

 JEZUS LEEFT is vóór:

 • evangelieverspreiding op alle mogelijke manieren
 • het stimuleren van christelijke normen en waarden
 • het beschermen van christelijke instellingen
 • normaal leven, inzetten op volksgezondheid en voorlichting over      gezonde leefstijl
 • het afschalen van het coronabeleid
 • ondersteuning van sportclubs
 • opbouw zwembad de Haestinghe en onderhoud van beide zwembaden
 • voldoende speelgelegenheden voor kinderen
 • meer zorgmedewerkers in zorginstellingen
 • meer woningen waar dit kan
 • kleinschaligheid en behoud MKB
 • thuisonderwijs voor ouders die dat wenselijk vinden
 • bescherming van natuurgebieden
 • bescherming van boeren en hun erfgoed
 • zonnepanelen op daken of boven parkeergelegenheden

JEZUS LEEFT is tegen:

 • alle soorten misleidende propaganda
 • het coronatoegangsbewijshet verplichten van niet-werkende mondkapjes
 • dubieuze PCR-testen
 • discriminerend QR-beleid
 • klimaathysterie
 • opofferen van akkers of landgoed voor zonneweides
 • extra of grotere windmolens op ons mooie eiland
 • hondenbelasting

 

 

Urk

Partijprogramma Urk

Jezus Leeft

Lijsttrekker: Gerco Limburg

Jezus Leeft wil:

 • Positieve verandering door een levend geloof in de Heere Jezus.
 • Besluiten nemen op basis van Gods Woord: de Bijbel.
 • Geen water bij de wijn doen.
 • Geen politiek ongelijk span aangaan.
 • Alleen beloften doen die we waar kunnen maken.
 • Niet meewerken aan de maatregelen omtrent Covid-19 die de samenleving verkillen en ontwrichten.
 • Luisteren naar de noden: verslavingen, onbetaalbare woningen, etc.

Pin It on Pinterest

Share This