gemeenteraadsverkiezingen 2018

JEZUS LEEFT gaat gemeenteraadsverkiezingen in met nummer 1 programmapunt:

volg Jezus

Hiermee sluiten we elke discussie met christenen over details !! Het gaat erom te regeren zoals JEZUS het wil.

Stem op JEZUS LEEFT in:

Altena en Molenlanden

Programma’s gemeenteraadsverkiezingen

november 2018

Altena - Danny Bolten

Programmapunten JEZUS LEEFT
Gemeente Altena 2018

Bestuur

– Laten we met elkaar ervoor zorgen dat Altena een dorp blijft. Met zoveel mogelijk voorzieningen die lokaal beschikbaar zijn.
Onze kernen moeten meer inspraak krijgen (dorpsraden) en eigen beleid kunnen maken.

-Om Altena financieel gezond te houden willen we minder ambtenaren Geen aanpassingen voor het ambtenaren apparaat. Behoud van gemeentehuis in Werkendam en wijkontmoetingspunten in de andere kernen!

-Toeristenbelasting voor alle recreatiegebieden afschaffen voor inwoners van Altena.

Omgeving

-De rijksoverheid schijnt vergeten te zijn dat boeren en akkerbouwers ons van voedsel voorzien. Daarom willen we de (vooral kleine en biologische) boeren steunen. Verkoop van producent naar consument, dat stimuleren wij.

-We willen volkstuintjes beschikbaar stellen voor belangstellende inwoners! (ook voor alle scholen in iedere kern)

-Koeien moeten in het weideseizoen naar buiten.

-Geen megastallen in Altena.

-Wij willen veel meer bomen aanplanten in onze gemeente. In het bijzonder aan weerskanten van de A27.

-Nieuwe woningen moeten energieneutraal worden gebouwd.

-Zon, wind en bodem energie toepassen. Geen zonneparken, wel zonnedaken. Particulieren en bedrijven subsidies geven om dit toe te passen

Samenleven

-We willen geen moskee in Altena. Vrijheid van godsdienst is mooi, maar niet van een godsdienst die andersgezinden niet tolereert.

-Ouderen hebben extra steun nodig. Ze betalen geen gemeentelijke belastingen. Ze krijgen gratis vervoer naar het gemeentehuis of servicepunten.

-Er wordt nu te weinig geïnvesteerd in onze jeugd. Daarom willen wij in ieder dorp activiteiten plannen voor de jeugd. Bijvoorbeeld: pooltafels, filmavonden, sportvoorzieningen, enz.. Sluiting van alle horeca om 24 uur, om overlast te voorkomen.

-Veel kruispunten binnen onze gemeente zijn levensgevaarlijk, vooral voor fietsers. Wij zorgen ervoor dat er op gevaarlijk kruispunten rotondes gaan komen.

-Drugshandel en gebruik moeten fel bestreden worden, omdat het de samenleving ondermijnt.

-Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom en krijgen hulp, zolang de situatie in het thuisland onveilig blijft. Als dit niet meer het geval is moeten ze terug naar eigen land. Langdurende opvang dient niet in centra te gebeuren, maar verspreid over verschillende dorpen.

-Elke dorpskern zijn eigen basisschool.

-alle leerlingen van de basisscholen gratis zwemles in onze waterrijke gemeente vinden we noodzakelijk!

-Woningbouw moet zodanig zijn, dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om in onze gemeente te kunnen blijven wonen.

-Verkeersdrempels moeten zo worden gemaakt, dat er niet harder gereden kan worden dan aldaar toegestaan.

-Er moeten woningen beschikbaar zijn voor ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen.

-Handhaving versterken.

Wist je dat alleen liefde de basis is voor een gezonde gemeenschap?

Lees ook onze grondwet op: www.jezusleeft.nl

Stem 21 november de partij JEZUS LEEFT ! Dat is beter voor Altena

Molenlanden- Florens van der Spek

Programmapunten JEZUS LEEFT
Gemeente Molenlanden

Bestuur

– Laten we met elkaar ervoor zorgen dat Molenlanden een dorp blijft. Met zoveel mogelijk voorzieningen die lokaal beschikbaar zijn.
Onze kernen moeten meer inspraak krijgen (dorpsraden) en eigen beleid kunnen maken.

– Om Molenlanden aantrekkelijk voor de burgers te houden moeten gemeentelijke voorzieningen in alle kernen komen/blijven. Behoud van gemeentehuis in Hoornaar en meer servicepunten. 4 Miljoen Euro besparing!

Omgeving

– Wij willen dat Chemours in Dordrecht sluit, als ze niet stoppen met het verspreiden van kankerverwekkende stoffen over onze mooie gemeente. Ook als dit de gemeente geld gaat kosten.

– Molens in Kinderdijk. Toeristenbelasting (voor niet Molenlanders) heffen om omwonenden te ondersteunen om de overlast tegen te gaan. Alle activiteiten moeten worden getoetst of ze geen overlast voor de omwonenden geven.

– Wij zijn voorstanders van een groot recreatiegebied ten noorden van de A15. Vooral aanplanting van veel bomen vinden we van belang. De gemeente dient te zorgen voor voldoende vrije natuur en groenvoorziening

– De rijksoverheid schijnt vergeten te zijn dat boeren en akkerbouwers ons van voedsel voorzien. Daarom willen we de (vooral kleine en biologische) boeren steunen. Verkoop van producent naar consument, dat stimuleren wij.

– We willen volkstuintjes beschikbaar stellen voor belangstellende inwoners! (ook voor alle scholen in iedere kern)

– Koeien moeten in het weideseizoen naar buiten.

– Geen megastallen in Molenlanden.

– Nieuwe woningen moeten energie-neutraal worden gebouwd.

– Zon, wind en bodem energie toepassen bij alle gemeentelijke instellingen. Particulieren en bedrijven subsidies geven om dit toe te passen. Dit mag niet ten koste gaan van de natuur.

Samenleven

– We willen geen moskee in Molenlanden. Vrijheid van godsdienst is mooi, maar niet van een godsdienst die andersgezinden niet tolereert.

– Ouderen hebben extra steun nodig. Ze betalen geen gemeentelijke belastingen. Ze krijgen gratis vervoer naar het gemeentehuis of servicepunten.

– Er wordt nu te weinig geïnvesteerd in onze jeugd. Daarom willen wij in ieder dorp activiteiten plannen voor de jeugd. Bijvoorbeeld: pooltafels, filmavonden, sportvoorzieningen, enz.. Sluiting van alle horeca om 24 uur, om overlast te voorkomen.

– Veel kruispunten binnen onze gemeente zijn levensgevaarlijk, vooral voor fietsers. Wij zorgen ervoor dat er op gevaarlijk kruispunten rotondes gaan komen en meer veilige fietsroutes.

– Drugshandel en gebruik moeten fel bestreden worden, omdat het de samenleving ondermijnt.

– Armoede willen we bestrijden, door o.a. iedereen de mogelijkheid te geven een inkomen te verdienen. Mensen die hiertoe niet in staat zijn moet de samenleving helpen. Mensen die geen inkomen willen verdienen maar wel kunnen krijgen geen financiële hulp.

– Bedrijvigheid moet gestimuleerd worden om mensen de mogelijkheid te geven een inkomen te verdienen. Dit mag niet ten koste gaan van de natuur. Geen nieuwe industrieterreinen, wel uitbreiding van bestaande industrieterreinen

– Vluchtelingen uit oorlogsgebieden zijn welkom en krijgen hulp, zolang de situatie in het thuisland onveilig blijft. Als dit niet meer het geval is moeten ze terug naar eigen land. Langdurende opvang dient niet in centra te gebeuren, maar verspreid over verschillende dorpen.

– Elke dorpskern zijn eigen basisschool. Voortgezet onderwijs moet uitgebreid worden naar meerdere richtingen.

– Alle leerlingen van de basisscholen gratis zwemles in onze waterrijke gemeente vinden we noodzakelijk!

– Woningbouw moet zodanig zijn, dat elke inwoner de mogelijkheid heeft om in onze gemeente te kunnen blijven wonen.

– Verkeersdrempels moeten zo worden gemaakt, dat er niet harder gereden kan worden dan aldaar toegestaan.

– Er moeten woningen beschikbaar zijn, of worden gemaakt, voor ouderen die zelfstandig kunnen en willen blijven wonen.

– Winkels niet op zondag open in buurten waar dit tegenstand van de omwonenden geeft.

– Geen tunnel of brug om een betere wegverbinding Groot-Ammers naar Nieuw-Lekkerland te krijgen. Dit leidt alleen tot meer sluipverkeer in onze polders. Nieuwe wegen leiden tot nog meer sluipverkeer, wat moet worden bestreden.

– Handhaving versterken. Burgerinitiatieven hiertoe dienen aangemoedigd te worden

Wist je dat alleen liefde de basis is voor een gezonde gemeenschap?

Lees ook onze grondwet op: www.jezusleeft.nl

Stem 21 november de partij JEZUS LEEFT ! Dat is het beste voor Molenlanden

Pin It on Pinterest

Share This